Key English Esperanto
5056489767203690328 Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc Kiu reguligas la nodon? Kia estas la politiko pri konsternaj filmoj? Politikecaj filmoj? Ktp.
6870500454322981404 An HTTP request has to be sent on each tracker for each video to spy. If we want to spy all PeerTube's videos, we have to send as many requests as there are videos (so potentially a lot) Necesas sendi HTTP-peton al ĉiu kunordigilo por ĉiu spionota filmo. Se ni volas spioni ĉiujn filmojn de PeerTube, ni devas sendi tiom da petoj, kiom da filmoj estas (eventuale do multegon).
4042605201005159699 For each request sent, the tracker returns random peers at a limited number. For instance, if there are 1000 peers in the swarm and the tracker sends only 20 peers for each request, there must be at least 50 requests sent to know every peer in the swarm Por ĉiu sendita peto, la kunordigilo redonas hazarde samtavolanojn je limigita nombro. Ekzemple, se ekzistas 1000 samtavolanoj en la grupo, kaj la kunordigilo sendas nur 20 samtavolanojn pro ĉiu peto, necesus almenaŭ 50 petoj por koni ĉiun samtavolanon en la grupo.
8817667841110447397 Those requests have to be sent regularly to know who starts/stops watching a video. It is easy to detect that kind of behaviour Oni devas sendadi tiujn petojn regule, por scii kiu komencas/finas spekti filmon. Estas facile rekoni tian specon de konduto.
4100327951517495019 If an IP address is stored in the tracker, it doesn't mean that the person behind the IP (if this person exists) has watched the video Se IP-adreso estas konservita en la kunordigilo, tio ne signifas, ke la persono sub la IP-adreso (se tiu persono ekzistas) spektis la filmon.
7196664247366401915 The IP address is a vague information: usually, it regularly changes and can represent many persons or entities La IP-adreso estas malpreciza informo: plej ofte ĝi regule ŝanĝiĝas kaj povas reprezenti multajn personojn.
2384409178337534505 Process uploaded videos so that they are in a streamable form that any device can play. Though costly in resources, this is a critical part of PeerTube, so tread carefully. Trakti alŝutitajn filmojn por ke ili havu elsendeblan formon, kiun povas ludi ĉiu aparato. Kvankam tio kostas rimedojn, ĝi estas fundamente grava parto de PeerTube; traktu zorge!