Key English Catalan
3594371452042277118 Videos with the most interactions for recent videos, minus user history Vídeos amb més interaccions per a vídeos recents, menys l'historial d'usuari.
457567965747150035 Transcoding in multiple resolutions Transcodificant en resolucions múltiples.
1758058452376026925 ⚠️ Most email addresses do not include capital letters. ⚠️ La majoria de direccions de correu electrònic no inclouen lletres majúscules
6284442506490785579 Useful links Enllaços ùtils.
1420294365005204590 These settings apply only to your session on this instance. Aquestos ajustos només s'apliquen a aquesta sessió en la instància
8740951153302736329 Video descriptions are truncated by default and require manual action to expand them. Les descripcions dels vídeos es retallen per defecte i requereixen expandir-se de forma manual
4850841867094321899 Some instances hide videos containing mature or explicit content by default. Algunes instàncies amaguen vídeos que tenen contingut explícit o per a adults per defecte
360396717319152766 No captions for now. Sense subtítols pel moment
1952020204339597057 Short text to tell people how they can support you (membership platform...). Text breu per a dir-li a les persones com poden recolzar-te
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Ho sentim, la funció de pujada està deshabilitada per al teu compte. Si vols agregar vídeos, un administrador ha de desbloquejar la teua quota
4422946962830681102 Torrents with only 1 file are supported. Només s'admeten torrents amb 1 sol fitxer
4416005356063364306 This video is blocked. Aquest vídeo està bloquejat
8953934448427251062 The <x id="START_LINK"/>sharing system<x id="CLOSE_LINK"/> implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers, but greatly helps to reduce server load. The <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>sharing system <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers, but greatly helps to reduce server load.
3935234189109112926 You are not following <x id="PH"/> anymore. Ja no segueixes a <x id="PH"/> .
8639315630141911544 Account <x id="PH"/> unmuted by your instance. Account <x id="PH"/> unmuted by your instance.
3371601176452094961 Instance <x id="PH"/> unmuted by your instance. Instance <x id="PH"/> unmuted by your instance.
1598375456114200087 Instance <x id="PH"/> muted. Instance <x id="PH"/> muted.
3096398988891996621 Instance <x id="PH"/> muted by your instance. Instance <x id="PH"/> muted by your instance.
6906423861055262169 Video <x id="PH"/> switched to manual block. Video <x id="PH"/> switched to manual block.
4922469417589203720 Video <x id="PH"/> unblocked. Video <x id="PH"/> unblocked.