Key English Catalan
1137937154872046253 Video channel <x id="PH"/> created. Canal de vídeo <x id="PH"/> creat.
1420294365005204590 These settings apply only to your session on this instance. Aquestos ajustos només s'apliquen a aquesta sessió en la instància
1431617394009162547 Playlist <x id="PH"/> updated. Playlist <x id="PH"/> updated.
1758058452376026925 ⚠️ Most email addresses do not include capital letters. ⚠️ La majoria de direccions de correu electrònic no inclouen lletres majúscules
1794219875546376069 User <x id="PH"/> unbanned. User <x id="PH"/> unbanned.
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Usuari <x id="PH"/> creat.
1952020204339597057 Short text to tell people how they can support you (membership platform...). Text breu per a dir-li a les persones com poden recolzar-te
2448281151916042849 User <x id="PH"/> banned. User <x id="PH"/> banned.
2558977494773636050 Account <x id="PH"/> muted by the instance. Account <x id="PH"/> muted by the instance.
2687679787442328897 An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>. An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>.
2767660806989176400 Video <x id="PH"/> deleted. Vídeo <x id="PH"/> eliminat.
2780460651686172544 Subscribed to <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Subscribed to <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos.
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Ho sentim, la funció de pujada està deshabilitada per al teu compte. Si vols agregar vídeos, un administrador ha de desbloquejar la teua quota
3085641638748358969 Account <x id="PH"/> unmuted by the instance. Account <x id="PH"/> unmuted by the instance.
3096398988891996621 Instance <x id="PH"/> muted by your instance. Instance <x id="PH"/> muted by your instance.
3371601176452094961 Instance <x id="PH"/> unmuted by your instance. Instance <x id="PH"/> unmuted by your instance.
3380608219513805292 Playlist <x id="PH"/> deleted. Playlist <x id="PH"/> deleted.
3594371452042277118 Videos with the most interactions for recent videos, minus user history Vídeos amb més interaccions per a vídeos recents, menys l'historial d'usuari.
360396717319152766 No captions for now. Sense subtítols pel moment
3935234189109112926 You are not following <x id="PH"/> anymore. Ja no segueixes a <x id="PH"/> .