Key English Gaelic
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Na cleachd ann an da-rìribh e.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Inneal saor beusail airson cruinneachadh, cur air dòigh is iomairt a tha furasta cleachdadh.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Chaidh post-d dearbhaidh a chur gu {email}
Abandon editing Abandon editing Tilg air falbh an deasachadh
About Mobilizon About Mobilizon Mu Mobilizon
About this event About this event Mun tachartas seo
About this instance About this instance Mun ionstans seo
About About Mu dhèidhinn
Accepted Accepted Air a ghabhail ris
Account Account Cunntas
Add a note Add a note Cuir nòta ris
Add an address Add an address Cuir seòladh ris
Add an instance Add an instance Cuir ionstans ris
Add some tags Add some tags Cuir tagaichean ris
Add to my calendar Add to my calendar Cuir ris a’ mhìosachan agam
Add Add Cuir ris
Additional comments Additional comments Beachdan a bharrachd
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Chaidh roghainnean an rianaire a shàbhaladh.
Admin Admin Rianaire
Administration Administration Rianachd