English Catalan
Note: %{name} (%{domain}) following you doesn't necessarily imply that you follow this instance, but you can ask to follow them too. Nota: que us segueixi %{name} (%{domain}) no implica que vosaltres la seguiu, però podeu demanar de seguir-la també.
Hi there! You just registered to join this event: « <b>%{title}</b> ». Please confirm the e-mail address you provided: Hola! Acabes de demanar participar en « <b>%{title}</b> ». Si us plau, confirma l'adreça que has posat:
You issued a request to attend <b>%{title}</b>. Has soŀlicitat assistir a <b>%{title}</b>.
Event title Activitat
There have been changes for <b>%{title}</b> so we'd thought we'd let you know. Hem pensat d'avisar-te dels canvis que hi ha hagut a <b>%{title}</b>.
This page is not correct La pàgina no és correcta
We're sorry, but something went wrong on our end. Ho sentim, s'ha produït un error al nostre costat.
This is a demonstration site to test Mobilizon. Aquesta és una web de proves per provar la beta de Mobilizon.
%{name}'s feed El flux de %{name}
%{actor}'s private events feed on %{instance} El flux d'activitats privades de %{actor} a %{instance}
%{actor}'s public events feed on %{instance} El flux d'activitats públiques de %{actor} a %{instance}
Feed for %{email} on %{instance} Flux de %{email} a %{instance}
The Mobilizon server %{instance} seems to be temporarily down. Sembla ser que el servidor de Mobilizon està temporalment inaccessible.