Context English Catalan
terms These Terms constitute the entire agreement between you and <b>%{instance_name}</b> regarding the use of the Service, superseding any prior agreements between you and <b>%{instance_name}</b> relating to your use of the Service. Aquestes Condicions constitueixen l'acord íntegre relatiu a l'ús del Servei entre entre vós i <b>%{instance_name}</b>, i substitueix qualsevol altre acord previ.
You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it. Has creat un compte a %{host} amb aquest mail. Estàs a un clic d'activar-lo.
New report on <b>%{instance}</b> Nova denúncia a %{instance}
You requested a new password for your account on <b>%{instance}</b>. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon. %{instance} és un servidor de Mobilizon.
Someone on <b>%{instance}</b> reported the following content for you to analyze: Algú a %{instance} ha denunciat el contingut següent.
You recently requested to attend <b>%{title}</b>. Has soŀlicitat participar a l'activitat %{title}.
<b>%{reporter}</b> reported the following content. %{reporter_name} (%{reporter_username}) ha denunciat aquest contingut.