English Polish
Anonymous participation is not enabled Anonimowe uczestnictwa nie są włączone
Error while performing background task Błąd podczas przetwarzania zadań w tle
Error while saving user settings Błąd zapisywania ustawień użytkownika
Something went wrong Coś poszło nie tak
Todo doesn't exist Element listy do zrobienia nie istnieje
Post ID is not a valid ID ID wpisu nie jest prawidłowym ID
has already been taken jest już zajęty
is invalid jest nieprawidłowy
is still associated with this entry jest wciąż powiązany z tym wpisem
is reserved jest zarezerwowany
You are already a member of this group Już jesteś członkiem tej grupy
You are already a participant of this event Już jesteś uczestnikiem tego wydarzenia
You already have a profile for this user Już masz profil dla tego użytkownika
Profile already suspended Już zawieszono profil
Comment is already deleted Komentarz jest już usunięty
Todo list doesn't exist Lista do zrobienia nie istnieje
has an invalid entry ma nieprawidłowy wpis
has invalid format ma niewłaściwy format
must be less than or equal to %{number} musi być mniejszy lub równy od %{number}
must be less than %{number} musi być mniejszy niż %{number}