English Polish
must be equal to %{number} musi być równy %{number}
Cannot refresh the token Nie można odświeżyć tokenu
Current profile is not a member of this group Obency profil nie jest członkiem tej grupy
Current profile is not an administrator of the selected group Obecny profil nie jest administratorem zaznaczonej grupy
Error while saving user settings Błąd zapisywania ustawień użytkownika
Group not found Nie odnaleziono grupy
Group with ID %{id} not found Nie odnaleziono grupy o ID %{id}
Impossible to authenticate, either your email or password are invalid. Nie udało się uwierzytelnić. Adres e-mail bądź hasło jest nieprawidłowe.
Member not found Nie odnaleziono użytkownika
No profile found for the moderator user Nie znaleziono profilu dla konta moderatora
No user to validate with this email was found Nie znaleziono użytkownika do zatwierdzenia z użyciem tego adresu e-mail
No user with this email was found Nie znaleziono użytkownika o tym adresie e-mail
Profile is not owned by authenticated user Profil nie należy do uwierzytelnionego użytkownika
Registrations are not open Rejestracje nie są otwarte
The current password is invalid Obecne hasło jest nieprawidłowe
The new email doesn't seem to be valid Nowy adres e-mail nie wydaje się być prawidłowy
The new email must be different Nowy adres e-mail musi się różnić od obecnego
The new password must be different Nowe hasło musi różnić się od obecnego
The password provided is invalid Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe
The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters. Wprowadzone hasło jest zbyt krótkie. Upewnij się, że Twoje hasło składa się z przynajmniej 6 znaków.