English Norwegian Nynorsk
You must provide either an ID or a slug to access a discussion Du må gje anten ein ID eller ei stuttadresse for å få tilgang til ordskiftet
Organizer profile is not owned by the user Brukaren eig ikkje arrangørprofilen
Profile ID provided is not the anonymous profile one Denne profil-IDen er ikkje den anonyme profilen
The provided picture is too heavy Dette biletet er for stort
Index file not found. You need to recompile the front-end. Fann ikkje indeksfila. Du må kompilera framsida på nytt.
Error while creating resource Greidde ikkje laga ressursen
Invalid activation token Ugyldig aktiveringslykjel
Unable to fetch resource details from this URL. Greidde ikkje henta ressursdetaljane frå denne adressa.
Provided profile doesn't have moderator permissions on this event Moderatorprofilen har ikkje tilgang til denne hendinga
Organizer profile doesn't have permission to create an event on behalf of this group Organisatoren har ikkje løyve til å laga hendingar på vegner av denne gruppa
This profile doesn't have permission to update an event on behalf of this group Denne profilen har ikkje løyve til å oppdatera hendingar på vegner av denne gruppa
Your e-mail has been denied registration or uses a disallowed e-mail provider Eposten din er nekta å registrera seg, eller bruker ein epostvert me ikkje godtek
Comment not found Fann ikkje hendinga
Error while creating a discussion Greidde ikkje laga ressursen
Error while updating locale Greidde ikkje oppdatera rapporten
Error while uploading pictures Greidde ikkje oppdatera rapporten
Failed to leave the event Greidde ikkje forlata hendinga
Failed to update the group Greidde ikkje oppdatera gruppa
Failed to update user email Greidde ikkje oppdatera epostadressa til brukaren
Failed to validate user email Greier ikkje godkjenna brukaren