English Norwegian Nynorsk
A dependency needed to export to %{format} is not installed Eit program som trengst for å eksportera til %{format} er ikkje installert
An error occured while saving export Det var ein feil då eksporten vart lagra
Anonymous participation is not enabled Det er ikkje høve til å vera med anonymt
are still associated with this entry er framleis kopla til denne oppføringa
A valid email is required by your instance Nettstaden din krev ei gyldig epostadresse
Cannot refresh the token Kan ikkje fornya teiknet
Cannot remove the last administrator of a group Kan ikkje fjerna den siste styraren i gruppa
Cannot remove the last identity of a user Kan ikkje fjerna den siste identiteten til ein brukar
can't be blank kan ikkje vera tom
Can't confirm an already confirmed user
Comment is already deleted Kommentaren er allereie sletta
Comment not found Fann ikkje hendinga
Current profile is not a member of this group Denne brukaren er ikkje medlem av gruppa
Current profile is not an administrator of the selected group Denne brukaren er ikkje styrar av gruppa
Deconfirming users is not supported
Discussion not found Fann ikkje ordskiftet
does not match confirmation passar ikkje med stadfestinga
Error while creating a discussion Greidde ikkje laga ressursen
Error while creating resource Greidde ikkje laga ressursen
Error while performing background task Greidde ikkje utføra ei bakgrunnsoppgåve