Key English Norwegian Nynorsk
mobilizon_banner Mobilizon banner Mobilizon-banner
logo_mobilizon Mobilizon logo Mobilizon-logoen
my_account My account Brukarkontoen min
my_events My events Hendingane mine
my_groups My groups Gruppene mine
no No Nei
no_internet No Internet Connection Inga internettilkopling
no_results No results. Fann ingenting.
ok OK OK
navigation_drawer_open Open the menu Opne menyen
open_with Open with Åpne med
instance_choice Pick an instance Vel ein nettstad
pickup_instance Pick this instance Vel denne nettstaden
register Register Registrer deg
search Search Søk
search_instance_hint Search among instances Søk gjennom nettstader
settings Settings Innstillingar
show_location Show Location Vis plassering
terms Terms Vilkår
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Denne nettstaden ser ut til å vera ugyldig!