Key English Catalan
app_name Mobilizon Mobilizon
yes Yes
no No No
cancel Cancel Canceŀla
help Help Ajuda
error Error: %1$s Error: %1$s
no_internet No Internet Connection No hi ha connexió a internet
enable_data Enable Data Activa les dades
change_instance Change instance Canvia la instància
instance_choice Pick an instance Tria la instància
validate Validate Valida
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Aquesta instància no sembla vàlida!
access_needed App need access to %1$s L'aplicació necessita accedir a %1$s
show_location Show Location Mostra la ubicació
ok OK D'acord
navigation_drawer_open Open the menu Obre el menú
navigation_drawer_close Close the menu Tanca el menú
explore Explore Explora
my_events My events Les meves activitats
my_groups My groups Els meus grups