Key English Catalan
yes Yes
version Version: %1$s Versió: %1$s
validate Validate Valida
users Users: %1$s Usuàries: %1$s
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Aquest permís es fa servir per cercar activitats properes a la teva ubicació.
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Aquesta instància no sembla vàlida!
terms Terms Condicions
show_location Show Location Mostra la ubicació
settings Settings Preferències
search_instance_hint Search among instances Cerca entre instàncies
search Search Cerca
register Register Registra't
pickup_instance Pick this instance Tria aquesta instància
instance_choice Pick an instance Tria la instància
open_with Open with Obrir amb
navigation_drawer_open Open the menu Obre el menú
ok OK D'acord
no_results No results. No s'ha trobat cap resultat.
no_internet No Internet Connection No hi ha connexió a internet
no No No