Key English Swedish
home->title Let’s take back control of our events Ta tillbaka kontrollen över våra evenemang
home->subtitle Together, we go further Tillsammans når vi längre
home->devby developed by @:color.soft utvecklat av @:color.soft
home->intro->tags->[0] Gather Samlas
home->intro->tags->[1] Organize Organisera
home->intro->tags->[2] Mobilize Mobilisera
warning This site, published by the French not-for-profit Framasoft, aims to help you discover Mobilizon, a free-libre and federated software for event and group management. Den här webbplatsen, publicerad av den franska ideella föreningen Framasoft, vill hjälpa dig upptäcka Mobilizon, en fri och federerad mjukvara för att hantera evenemang och grupper.
column->country Country Land
column->name Name Namn
column->hoster Host Värd
column->about About Om
newvisitor->jmz ## You've just heard of Mobilizon ?
### … learn more about Mobilizon

See our detailed presentation on [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- read the [Frequently Asked Questions](@:link.jmz/faq)
- get [the latests news about Mobilizon](@:link.jmz/news)

Read the history of the project and [our note of intent on the
Framablog]({blog})
## Är Mobilizon nytt för dig?
### … lär dig mer om Mobilizon

Läs vår detaljerade presentation på [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- läs de [vanligaste frågorna](@:link.jmz/faq)
- läs och bli uppdaterad med [senaste nytt rörande Mobilizon](@:link.jmz/news)

Läs historien bakom projektet och [vår syftesförklaring på
Framablog]({blog})
newvisitor->demo ### … try Mobilizon

Create a fake account and fake events on [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Warning, this demo website isn't moderated. All data created there will be **automatically deleted every day** at 00:01 (Paris time zone)).*
### … testa Mobilizon

Skapa ett test konto och test evenemang på [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Observera att den webbplatsen inte modereras och att all data **raderas automatiskt varje dag** klockan 00:01 svensk tid.*
newuser->title ## You want to sign up to Mobilizon ? ## Vill du skaffa ett konto på Mobilizon ?
newuser->badge Vocabulary Ordförråd
newuser->definition Mobilizon works like a **network of hosts connected to each other**.<br />
Anyone with the technical skills can host a Mobilizon server called an **instance**.<br />
Thus, all instances are created, animated, moderated and maintained independently by different administrators.
Mobilizon fungerar som ett **nätverk av värdar som är anslutna till varandra**. <br />
Alla med tekniska färdigheter kan vara värd för en Mobilizon-server som kallas en **instans**. <br />
Således skapas, animeras, modereras och underhålls alla instanser självständigt av olika administratörer.
newuser->selection ### … on an instance pre-selected by Framasoft

:bulb: Pro Tip !<br />
Before registering on an instance, remember to read its "About" page where the instance presents its terms of use, its moderation charter, its federation policy, etc. Only entrust your data to sites run by people you trust.

Here is a list of instances that we recommend and that share our values (make sure they are in synch with yours!).
### ... på en instans som valts av Framasoft

: bulb: Pro Tips! <br />
Innan du registrerar dig på en instans, kom ihåg att läsa dess "Om"-sida där instansen presenterar sina användarvillkor, dess moderationscharter, dess federationspolicy, etc. Delge bara dina uppgifter till webbplatser som drivs av personer du litar på.

Här är en lista över instanser som vi rekommenderar och som delar våra värderingar (se till att de är i linje med dina!).
newuser->instances ### … on an instance of your choice
A community index of instances can be found at
<@:link.jmz-instances>
### ... på en instans du väljer
Ett community index över instanser finns på
<@:link.jmz-instances>
help->title ## Get help on Mobilizon
*You have questions about Mobilizon? Need help? This is the right place!*
## Få hjälp på Mobilizon
*Har du frågor om Mobilizon? Behöver du hjälp? Då är det här rätt plats!*
help->faq **For your curiosity**<br />
read our frequently asked questions
**För din nyfikenhet** <br />
läs vår FAQ