Key English Dutch
home->title Let’s take back control of our events Laten we de controle over onze gebeurtenissen terugnemen
home->subtitle Together, we go further Samen gaan we verder
home->devby developed by @:color.soft ontwikkeld door @:color.soft
home->intro->tags->[0] Gather Verzamelen
home->intro->tags->[1] Organize Organiseren
home->intro->tags->[2] Mobilize Mobiliseren
warning This site, published by the French not-for-profit Framasoft, aims to help you discover Mobilizon, a free-libre and federated software for event and group management. Deze site, uitgegeven door de Franse Vereniging Framasoft, is bedoeld om u te helpen Mobilizon te ontdekken, een vrij en Gefedereerde software voor evenement en groepsbeheer.
column->country Country Land
column->name Name Naam
column->hoster Host Webhost
column->about About Over
newvisitor->jmz ## You've just heard of Mobilizon ?
### … learn more about Mobilizon

See our detailed presentation on [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- read the [Frequently Asked Questions](@:link.jmz/faq)
- get [the latests news about Mobilizon](@:link.jmz/news)

Read the history of the project and [our note of intent on the
Framablog]({blog})
## Heb je pas net van Mobilizon gehoord?
### ... leer meer over Mobilizon

Bekijk de gedetailleerde presentatie op [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- lees onze [Veelgestelde vragen](@:link.jmz/faq)
- ontvang [het laatste nieuws over Mobilizon](@:link.jmz/news)

Lees over de geschiedenis van het project en [de intent note op het
Framablog]({blog})
newvisitor->demo ### … try Mobilizon

Create a fake account and fake events on [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Warning, this demo website isn't moderated. All data created there will be **automatically deleted every day** at 00:01 (Paris time zone)).*
### ... probeer Mobilizon

Maak een test account en test evenementen aan op [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Let op, deze test site is niet gemodereerd en de gegevens die u invoeren zullen **elke dag automatisch worden vernietigd** om 00:01 (Parijse tijd).*
newuser->title ## You want to sign up to Mobilizon ? ## Wil je inschrijven voor Mobilizon ?
newuser->badge Vocabulary Woordenschat
newuser->definition Mobilizon works like a **network of hosts connected to each other**.<br />
Anyone with the technical skills can host a Mobilizon server called an **instance**.<br />
Thus, all instances are created, animated, moderated and maintained independently by different administrators.
Mobilizon werkt als een **netwerk van hosts die met elkaar verbonden zijn **.<br />
Iedereen met de vereiste technische vaardigheden kan een Mobilizon server, **instantie** genaamd, beheren.<br />
Dus, zo zijn alle instanties onafhankelijk gemaakt, geanimeerd, gemodereerd en onderhouden door verschillende beheerders.
newuser->selection ### … on an instance pre-selected by Framasoft

:bulb: Pro Tip !<br />
Before registering on an instance, remember to read its "About" page where the instance presents its terms of use, its moderation charter, its federation policy, etc. Only entrust your data to sites run by people you trust.

Here is a list of instances that we recommend and that share our values (make sure they are in synch with yours!).
### … op een instantie die vooraf is geselecteerd door Framasoft

:bulb: Tip! <br />
Voordat u zich op een instantie abonneert, kunt u overwegen de pagina "Over" te bekijken
waar de overheid haar algemene gebruiksvoorwaarden presenteert, haar charter van
moderatie, zijn federatiebeleid, enz. Vertrouw uw gegevens alleen toe aan
sites die worden beheerd door mensen die u vertrouwt.

Hier is een lijst met instanties die we aanbevelen en die onze
waarden (zorg ervoor dat ze overeenkomen met die van u!).
newuser->instances ### … on an instance of your choice
A community index of instances can be found at
<@:link.jmz-instances>
### … op een instantie naar keuze
U vindt een gemeenschapsindex van instanties op
<@:link.jmz-instances>
help->title ## Get help on Mobilizon
*You have questions about Mobilizon? Need help? This is the right place!*
## Hulp krijgen bij Mobilizon
*Vragen over Mobilizon? Hulp nodig ? Je bent op de juiste plek!*
help->faq **For your curiosity**<br />
read our frequently asked questions
**Uit nieuwsgierigheid** <br />
lees veelgestelde vragen