Context English Dutch
Your file is too big: %1 (maximum size allowed: %2) Your file is too big: %1 (maximum size allowed: %2) Je bestand is te groot: %1 (max: %2)
You must give email addresses. You must give email addresses. Je moet een mail adres opgeven.
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Je bent succesvol uitgelogd.
You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure? You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure? Je verlaat deze pagina. Upload zal geannuleerd worden. Weet je het zeker?
You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure? You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure? Je verlaat deze pagina. Download zal geannuleerd worden. Weet je het zeker?
You don't seem to have a key in your URL. You won't be able to decrypt the file. Download canceled. You don't seem to have a key in your URL. You won't be able to decrypt the file. Download canceled. Je hebt geen sleutel in je URL. Je kan het bestand niet decrypten. Download geannuleerd.
You don't need to register yourself to upload files but be aware that, for legal reasons, your IP address will be stored when you send a file. Don't panic, this is normally the case for all sites on which you send files. You don't need to register yourself to upload files but be aware that, for legal reasons, your IP address will be stored when you send a file. Don't panic, this is normally the case for all sites on which you send files. U hoeft zich niet te registreren om bestanden te uploaden, maar wees ervan bewust dat uw IP-adres om juridische redenen zal worden opgeslagen wanneer u een bestand verzendt. Geen paniek, dit is normaal gesproken het geval voor alle sites waarnaar u bestanden verzendt.
You can see the list of your files by clicking on the "My files" link at the top right of this page. You can see the list of your files by clicking on the "My files" link at the top right of this page. Je kan een lijst van je eigen bestanden zien door op "Mijn bestanden" link rechts boven te klikken.
Who wrote this software? Who wrote this software? Wie heeft deze software geschreven?
What is Lufi? What is Lufi? Wat is Lufi?
Websocket communication error Websocket communication error Websocket communicatie fout
Upload files Upload files Upload bestanden
Uploaded files Uploaded files Geuploade bestanden
Uploaded at Uploaded at Geupload op
Unable to get counter for %1. You are not authenticated. Unable to get counter for %1. You are not authenticated. Kan geen teller verkrijgen voor %1. Je bent niet geauthenticeerd.
Unable to get counter for %1. The token is invalid. Unable to get counter for %1. The token is invalid. Kan geen teller verkrijgen voor %1. De token is ongeldig.
Unable to get counter for %1. The file does not exists. It will be removed from your localStorage. Unable to get counter for %1. The file does not exists. It will be removed from your localStorage. Kan geen teller verkrijgen voor %1. Bestand bestaat niet. Het zal verwijderd worden van opgeslagen data.
Unable to copy the link(s) to your clipboard Unable to copy the link(s) to your clipboard Kan de link(s) niet naar je klembord kopieeren
This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: Deze server stelt beperkingen vast volgens de bestandsgrootte. De vervaldatum van uw bestand zal het minimum zijn tussen wat u kiest en de volgende beperkingen:
The server was unable to find the file record to add your file part to. Please, contact the administrator. The server was unable to find the file record to add your file part to. Please, contact the administrator. Server kon een deel van het bestand niet vinden. Neem contact op met beheerder.