English (United States) Polish
A free software to take back control of your videos! With more than 100 000 hosted videos, viewed more than 6 millions times and 20 000 users, PeerTube is the decentralized free software alternative to videos platforms developed by Framasoft Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami! Mając ponad 100 tysięcy zamieszczonych filmów, wyświetlonych ponad 6 milionów razy i 20 tysięcy użytkowników, PeerTube jest wolnym i zdecentralizowanym oprogramowaniem będącym alternatywą dla platform wideo rozwijaną przez Framasoft
Discover the channel Poznaj kanał
Go on the instance Przejdź do instancji
Watch the video Zobacz film
Legal notices Informacje prawne
Contact Kontakt
Newsletter Newsletter
Forum Forum
Press kit Dla prasy
JoinPeerTube Git Git JoinPeerTube
PeerTube Git Git PeerTube
Donate Darowizna
Website developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> and designed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a> Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Illustrations from <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">What is PeerTube video</a>, created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot Team</a> Ilustrajce pochodzą z <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">filmu Czym jest PeerTube</a> utworzonego przez zespół <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot</a>
PeerTube mascot created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a> Maskotka PeerTube utworzona przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">Davida Revoya</a>
Roadmap Mapa drogowa
developed by rozwijane prez
Home Strona główna
Create an account Utwórz konto
News Aktualności