English (United States) Polish
Skip to content Zawartość wrażliwa
V4 is here! Wydano wersję v3!
PeerTube, a free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
So if you feel that PeerTube does not currently meet your needs, it's simple: don't use it right now. We remind you that we don't make money developing PeerTube, and if we obviously hope for its success, Framasoft does not depend on it to continue its activities. W międzyczasie, jeżeli jesteś użytkownikiem który uważa że PeerTube nie spełnia Twoich oczekiwań, po prostu go nie używaj :) (pamiętaj że nie zarabiamy na tworzeniu PeerTube i choć mamy nadzieję na jego sukces, przetrwanie naszego stowarzyszenia nie zależy od tego).
At a time when no one knows what the future holds, we deem it inappropriate to start a crowdfunding campaign and threaten not to do our best on PeerTube if we don't get the necessary funds. W czasach gdy nie wiemy co przyniesie przyszłość, uznaliśmy za nieodpowiednie rozpoczęcie kampanii crowdfundingowej grożąc, że nie zrobimy wszystkiego co możemy dla PeerTube jeśli nie zbierzemy wystarczających środków.
The ambition remains to be <strong>a free and decentralized alternative</strong>: the goal of an alternative is not to replace, but to propose something else, with different values, in parallel to what already exists. Wciąż, założeniem jest pozostanie <strong>wolną i zdecentralizowaną alternatywą</strong>, a celem alternatywy nie jest zastąpienie, lecz bycie czymś innym, o innych założeniach, równolegle z tym co już istnieje.
Let's pave the way to PeerTube live streaming in v3! Utorujmy drogę dla obsługi transmisji na żywo w PeerTube v3!
Customize the interface Ulepszony interfejs
And do live streams Transmisje na żywo
Live streaming transcoding Transmisje na żywo
"It's outrageous and unconscionable: you're releasing a PeerTube version that doesn't contain the necessary tools to effectively manage videos claimed by rights holders, or to effectively manage the issue of online harassment in comments, or to effectively manage monetization through advertising, or to (insert here your request to PeerTube). It will never work! What do you intend to do about it?" „To oburzające – wydajecie wersję x.y.z PeerTube, która nie zawiera wymaganych narzędzi aby zarządzać filmami z roszczeniami właścicieli praw autorskich czy efektywnie rozwiązywać problem nękania w komentarzach, narzędzi do monetyzacji przez reklamy czy (tu wstaw swoje zgłoszenie). To nigdy nie będzie działać! Co chcecie z tym zrobić?”
And there's more! PeerTube uses <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, a federating protocol that <strong>allows you to interact with other software</strong>, provided they also use this protocol. For example, PeerTube and Mastodon -a Twitter alternative- are connected: <strong>you can follow a PeerTube user from Mastodon</strong> (the latest videos from the PeerTube account you follow will appear in your feed), <strong>and even comment on a PeerTube-hosted video directly from your Mastodon's account.</strong> To nie wszystko! PeerTube wykorzystuje ActivityPub, protokół federacji <strong>pozwalający na interakcję z innym oprogramowaniem</strong>, jeżeli korzysta ono z tego samego protokołu. Na przykład, PeerTube i Mastodon – alternatywa dla Twittera – są ze sobą połączone – <strong>możesz zaobserwować użytkownika PeerTube z Mastodona</strong>, dzięki czemu najnowsze filmy z tego konta PeerTube będą pojawiać się na Twojej osi czasu, <strong>możesz nawet komentować je bezpośrednio z konta na Mastodonie.</strong>
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>Na podstawie tego, do czego wykorzystujesz platformę</strong> (tworzenie filmów czy oglądanie ich), <strong>tematów</strong> których szukasz czy <strong>języków</strong> których używasz, <strong>znajdź instancję której zasady spełniają Twoje potrzeby!</strong>
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> to connect with tools <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">like Mastodon</a> for example. Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Get help on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">PeerTube forum</a> or ask new plugin/theme API in <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">PeerTube issues</a> Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Plugins & Themes Strona wtyczki
It can be enhanced by everyone's contributions. Rozwój projektu jest kierowany przez społeczność, więc wkład każdej osoby może go usprawnić.
Create <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-channels">multiple channels</a> inside your account to group your videos by topic Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">wyszukiwarkę filmów/kanałów na PeerTube</a>;
Technical Pytania techniczne
For example, in France, discriminatory content <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_contre_le_racisme_et_les_discours_de_haine">is prohibited</a> and may be reported to authorities. PeerTube allows users to report problematic videos, and administrator must then apply its moderation in accordance with its terms and conditions and the law. Przykładowo, we Francji <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_contre_le_racisme_et_les_discours_de_haine">niedozwolona jest</a> zawartość rasistowska i mowa nienawiści, więc może to zostać zgłoszone do władz. PeerTube pozwala zgłaszać użytkownikom nieodpowiednie filmy, a każdy administrator musi stosować się do własnych zasad moderacji i prawa.