English (United States) Polish
日本語 日本語
ελληνικά ελληνικά
简体中文(中国) 简体中文(中国)
svenska svenska
русский русский
PeerTube is developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a>, a French non-profit popular educational organization on digital issues. PeerTube jest rozwijane przez Framasoft</a>, francuską organizacją non-profit popularyzującą wiedzę o problemach związanych z cyfryzacją.
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">Official PeerTube website</a> development and maintenance; </a></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">PeerTube plugins index</a> development and maintenance; Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">">katalog wtyczek PeerTube</a>;
You can still watch from your account videos hosted by other instances though if the administrator of your instance had previously connected it with other instances. Możesz oglądać filmy z innych instancji, jeżeli administrator Twojej instancji połączył ją wcześniej
z nimi.