English (United States) Czech
? ?
1/2 GB of RAM should be plenty for a basic PeerTube instance, which usually takes at most 150 MB in RAM. The only reason you might want more would be if you colocate your Redis or PostgreSQL services on a non-SSD system. 1/2 GB paměti RAM by mělo stačit pro základní instanci PeerTube, která obvykle zabírá maximálně 150 MB RAM. Jediným důvodem, proč byste mohli chtít více, je umístění služeb Redis nebo PostgreSQL na jiném než SSD systému.
1. Find the instance that suits you best 1. Najděte instanci, která vám nejlépe vyhovuje
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Vytvořte si účet a užívejte si PeerTube
Address Adresa
Address line 2 Adresní řádek 2
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Přečtěte si prohlášení společnosti Framasoft na Framablogu</a>
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Přečtěte si příspěvek na blogu pro více informací </a>
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Přečtěte si příspěvek na blogu </a>
<a href="#what-are-the-peertube-features-for-administrators">Yes it does!</a> Since the first stable release of PeerTube in October 2018, <strong>every release</strong> added or improved moderation features: <a href="#what-are-the-peertube-features-for-administrators">Ano, má!</a> Od prvního stabilního vydání PeerTube v říjnu 2018 <strong>každé vydání</strong> přidalo nebo vylepšilo funkce moderování:
And there's more! PeerTube uses <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, a federating protocol that <strong>allows you to interact with other software</strong>, provided they also use this protocol. For example, PeerTube and Mastodon -a Twitter alternative- are connected: <strong>you can follow a PeerTube user from Mastodon</strong> (the latest videos from the PeerTube account you follow will appear in your feed), <strong>and even comment on a PeerTube-hosted video directly from your Mastodon's account.</strong> A je toho víc! PeerTube používá <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, federační protokol, který <strong>umožňuje interakci s jiným softwarem</strong>, pokud tento protokol také používají. Například PeerTube a Mastodon -alternativa Twitteru- jsou propojeny: <strong>můžete sledovat uživatele PeerTube z Mastodonu</strong> (nejnovější videa z účtu PeerTube, který sledujete, se objeví ve vašem kanálu), <strong>a dokonce komentovat video hostované na PeerTube přímo z účtu Mastodon.</strong>
Activism Aktivismus
Updating one of the fields will automatically update results below the form Aktualizace jednoho z polí automaticky aktualizuje výsledky pod formulářem
Upgrade PeerTube Aktualizace PeerTube
Update your name, avatar or description in <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-setup-account?id=update-your-profile">your profile</a> Aktualizujte své jméno, avatar nebo popis v <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-setup-account?id=update-your-profile">svém profilu</a>
But what if you need to serve more users? That's where PeerTube's federation feature shines. If other PeerTube instances following yours, chances are they have decided to mirror part of your instance! The feature is called "server redundancy" and caches your most popular videos to help serve additional viewers. While viewers themselves contribute a little additional bandwidth while watching the video in their browsers (mostly during surges), mirroring servers have a much greater uplink and will help your instance with sustained higher concurrent streaming. Ale co když potřebujete obsloužit více uživatelů? V tom případě zazáří funkce federace PeerTube. Pokud po vaší instanci následují další instance PeerTube, je pravděpodobné, že se rozhodly zrcadlit část vaší instance! Tato funkce se nazývá "redundance serverů" a ukládá vaše nejoblíbenější videa do mezipaměti, aby pomohla obsloužit další diváky. Zatímco diváci sami přispívají malou dodatečnou šířkou pásma při sledování videa ve svých prohlížečích (většinou během náporů), zrcadlící servery mají mnohem větší uplink a pomohou vaší instanci s trvalým vyšším souběžným streamováním.
At least 1GB Alespoň 1 GB
At least 20GB Alespoň 20GB
At least 50GB Alespoň 50GB
At least 5GB Alespoň 5 GB