Key English Catalan
meta->lead Videoconferencing Videoconferència
tip **Tip**: if your conversation is slowed down, it’s probably
a bandwidth problem (internet speed too low).

Disable video (button “video {icon}”) to solve the problem ;)
**Tip**: si la conversa es ralentitza, és probablement
un problema d'ample de banda (velocitat d'internet massa baixa).

Deshabilita el vídeo (botó“video {icon}”) per solucionar el problema ;)
public->link Room link Enllaç a la sala
public->create Create Crear
public->change Change instance Canviar instància
public->atalk a room una sala
public->external Following a great use of the video-conferencing service @:color.talk hosted by the @:color.soft association, this video-conference will be created on **the [{title}]({website}) instance** Després d'un bon ús del servei de videoconferència @:color.talk que organitza l'associació @:color.soft, aquesta videoconferència es crearà a **the [{title}]({website}) instance**
public->chatons (member of the [CHATONS](https://chatons.org) collective). (membre del col·lectiu [CHATONS](https://chatons.org)).
public->full_list Complete list of the **{nbinstances} known instances**. Llista complerta **d'instàncies conegudes {nbinstances}**.
public->frama_other This room will be created on the @:color.talk service. Other <a href="https://chatons.org/en"> <abbr title="Collective of independant, transparent, open, neutral and ethical hosters">CHATONS</abbr></a> and structures also offer a similar service with open access. Aquesta sala es crearà al servei @:color.talk. Altres <a href="https://chatons.org/en"> <abbr title="Col·lectiu de hosts independents, transparents, oberts, neutrals i ètics">CHATONS</abbr></a> i estructures també ofereixen un servei d'accés obert similar.
slides->[0] @:color.talk: a two-click audio/video conversation @:color.talk: una conversa d'audio/vídeo amb dos clics
slides->[1] Allow access to a microphone Permetre l'accés al micròfon
slides->[2] Allow access to a camera Permetre l'accés a la càmera
slides->[3] Share the web address (URL) to exchange on @:color.talk! Comparteix l'adreça web (URL) per intercanviar a @:color.talk!
help->title Getting Started Primers passos
help->md 1. Create a room
2. Allow your browser to use your microphone and webcam
3. Invite your collaborators to join you by sending them by e-mail the address
of the room (click on the button “Invite a participant {icon}”
in the bottom bar to get it)

In the options, you can protect your room with a password, chat, manage your
contacts, enable/disable sound and video…
1. Crea una sala
2. Permet al teu navegador utilitzar el teu micròfon i càmera web
3. Convida als teus col·laboradors a unir-se enviant-los per correu electrònic l'adreça
de la sala(clic al botó “Convidar a un participant {icon}”
a la barra inferior)

A les opcions, pots protegir la teva sala amb una costrasenya, xatejar, gestionar els teus
contactes, habilitar/deshabilitar el so i el vídeo…
software->title Software Programari
software->md @:color.talk is based on free software [@:soft.talk](@:src.talk)

This is one instance among others, [Jitsi Meet developers also offer
their own]({link})

Jitsi Meet is under @:(license.apache2).
@:color.talk està basat en programari lliure [@:soft.talk](@:src.talk)

Aquest és un exemple entre d'altres, [els desenvolupadors de Jitsi Meet
també ofereixen els seus propis]({link})

Jitsi Meet està sola llicència @:(license.apache2).
garden->title Cultivate your garden Cultiva el teu jardí
garden->md To participate in the development of the software, propose improvements
or simply download it, go to [the development site](@:src.talk)

If you want to install this software for your own use and thus gain in
autonomy, we help you on:
Per a participar en el desenvolupament del software, proposar millores,
o simplement descarregar-lo, ves a [el lloc del desenvolupament](@:src.talk)

Si desitjes instal·lar aquest software per al teu propi us i així guanyar autonomia,
t'ajudem a: