Key English Catalan
nav->parts->logiciel->key Software section Secció de programari
nav->parts->cloud->key Cloud section Secció de núvol
nav->parts->vrac->key Bulk free section Secció de material lliure
nav->parts->culture->key Culture section Secció de cultura
link->partenaires @:link.soutenir/en/partenaires @:link.soutenir/en/partenaires
link->garden @:link.cloud/fr/cultiver-son-jardin @:link.cloud/fr/cultiver-son-jardin
meta->license @:license.ccbysa4 except when notified “@:license.ccbysa4 excepte si se n’indica una altra”
link->wFreeLicense https://en.wikipedia.org/wiki/Licence_libre https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre
link->wFreeSoftware https://en.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure
link->wOSM https://en.wikipedia.org/wiki/Openstreetmap https://ca.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
link->wFreeCulture https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_libre https://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura_lliure
link->wSourceCode https://en.wikipedia.org/wiki/Code_source https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_font
link->wCommons https://en.wikipedia.org/wiki/Bien_commun https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_com%C3%BA
search->web on the web en el web
search->frama on @:txt.soft’s websites en els llocs de @:txt.soft
meta->lead There is a long way to go, but the road is Free… El camí és llarg, però la via és lliure…
graphics->title Graphic charter Diagrama gràfic
search->btn Search Cerca
nav->parts->logiciel->title to the software section a la secció de programari
nav->parts->cloud->title to the cloud section a la secció de núvol