Key English Polish
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Zmieniaj świat<br />bajt po bajcie
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft jest **organizacją** nie-dla-zysku(not-for-profit) **na rzecz powszechnej edukacji**, grupą przyjaciół przekonanych, że **emancypacyjny** świat cyfrowy jest możliwy, przekonanych że powstanie dzięki **rzeczywistym działaniom** w prawdziwym świecie i Internecie, dla Ciebie i dzięki Tobie!
intro->btn Support our actions Wspieraj nasze działania
more->title Framasoft is… Framasoft to…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, katalog wolnej kultury
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices Historyczny projekt @:txt.soft – setki wolnego oprogramowania i zawartości kulturowej, sprawdzonych i zorganizowanych
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, miejsce dla publikacji
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Wolne książki dzielą wolność z wolnym oprogramowaniem. Publikujemy podręczniki, książki techniczne, ale też powieści czy nawet komiksy
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, wiadomości o wolnej kulturze
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Wiadomości dotyczące @:txt.soft, wolnej kulturze i dobrach wspólnych – historia, recenzje prasowe, tłumaczenia, wywiady
more->confs->title Conferences, workshops Konferencje, warsztaty
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Więcej niż sto konferencji, warsztatów itd. rocznie
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft to ponad 50 projektów. Sprawdź je wszystkie.
more->link See the full presentation. Zobacz pełną prezentację.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Uwolnij swój Internet od Google<br />poznaj przyjazne użytkownikom narzędzia
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etyczne alternatywy** mogą istnieć.<br />Przedstawienie na **{count} przykładach**.
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Pomóż nam utrzymywać te usługi i pomóż w powstawaniu nowych
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website Pełną listę naszych usług, wraz z ich całą dokumentacją możesz znaleźć na stronie [@:txt.dio](@:link.dio)
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube – alternatywa dla YouTube, powstała dzięki Tobie i dla Ciebie
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Spójrz na wersję 1.0 PeerTube, która pozwala każdemu utworzyć **własną** alternatywę dla YouTube. To oprogramowanie jest rozwijane dzięki Twojemu wkładowi.<br />Wspólnie możemy utworzyć platformę wideo pasującą do nas