Key English Polish
accroche->[0] A network dedicated to globally promoting “*free*” and particularly *free software*. Sieć poświęcona globalnej promocji "*wolności*" a dokładnie "wolnego oprogramowania".
accroche->[1] Many services and innovative projects freely put at the disposal of the general public. Wiele usług i innowacyjnych projektów swobodnie oddanych do dyspozycji ogółu społeczeństwa.
news What’s up on @:txt.soft? Co się dzieje z @:txt:soft?
medias->title Press Release Wzmianki prasowe
medias->intro @:txt.soft and the “@:txt.dio” campaign received some attention. Here are some extracts from our [Press release](@:link.press). @:txt:soft i kampania “@:txt.dio” dostały nieco uwagi. Tu możesz znaleźć niektóre fragmenty naszych [wzmianek prasowych](@:link.press).
medias->th1 Date Data
medias->th2 Media Media
medias->th3 Links Linki
medias->lArticle Link to the article Link do artykułu
medias->lPaywall Link to the article (subscribers) Link do artykułu (dla osób subskrybujących)
medias->lSummary Link to the summary of the issue Link do podsumowania tematu
medias->lPodcast Link to the podcast Link do podkastu
communaute->title A community Społeczność
communaute->desc A joyful mess Radosny rozgardiasz
communaute->text Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized. Kto stoi za @:txt.soft? Każdy, kto na jakimś etapie projektu brał w im udział. Wystarczy być chętnym.ą do promowania Otwartego oprogramowania i udzielić zezwolenia do wykorzystania swojego wkladu jako open source. To gwarantuje dodanie do wspólnoty bez ryzyka bycia ograbionym.
asso->title An association Stowarzyszenie
soutenir->title Support us? Wesprzesz nas?
soutenir->text @:txt.soft would be nothing without its volunteer community, but cannot operate without the support of the association which has expenses and employs @:people.employees vital employees. Our funding depends on individual donations, that means on you. [If you think we deserve it…](@:link.soutenir) @:txt.soft nie istniałby, gdyby nie społeczność jego wolontariusz*, ale nie może działać bez wsparcia stowarzyszenia, które ponosi koszty i zatrudnia @:people.employees kluczowych pracowników. Nasze fundusze zależą od indywidualnych darowizn, to znaczy od ciebie. [Jeśli uważasz, że na nie zasługujemy...](@:link.soutenir)
partenaires->title Our partners Nasi partner*
partenaires->desc @:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br />So, @:txt.soft receives the support from numerous organisations (public, business, not-for-profit) allowing our projects to grow and develop. [List of all our partners](@:link.partenaires) @:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br /> Zatem, @:txt.soft otrzymuje wsparcie od wielu organizacji (publiczynych, biznesowych, nie-dla-zysku) co pozwala naszym projektom rrosnać i rozwijać się [Lista wszystkich naszych partner*](@:link.partenaires)