Key English Polish
communaute->text Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized. Kto stoi za @:txt.soft? Każdy, kto na jakimś etapie projektu brał w im udział. Wystarczy być chętnym.ą do promowania Otwartego oprogramowania i udzielić zezwolenia do wykorzystania swojego wkladu jako open source. To gwarantuje dodanie do wspólnoty bez ryzyka bycia ograbionym.
soutenir->desc because its free as in free speech, not as in free beer