Key English Polish
accroche->[2] A [community](#topPgCommunaute) of volunteers supported by a public interest association.
accroche->[3] An invitation to build together a world of sharing and cooperation.
soutenir->title Support us? Wesprzesz nas?
soutenir->text @:txt.soft would be nothing without its volunteer community, but cannot operate without the support of the association which has expenses and employs @:people.employees vital employees. Our funding depends on individual donations, that means on you. [If you think we deserve it…](@:link.soutenir) @:txt.soft nie istniałby, gdyby nie społeczność jego wolontariusz*, ale nie może działać bez wsparcia stowarzyszenia, które ponosi koszty i zatrudnia @:people.employees kluczowych pracowników. Nasze fundusze zależą od indywidualnych darowizn, to znaczy od ciebie. [Jeśli uważasz, że na nie zasługujemy...](@:link.soutenir)