Key English Polish
accroche->[0] A network dedicated to globally promoting “*free*” and particularly *free software*. Sieć poświęcona globalnej promocji "*wolności*" a dokładnie "wolnego oprogramowania".
accroche->[1] Many services and innovative projects freely put at the disposal of the general public. Wiele usług i innowacyjnych projektów swobodnie oddanych do dyspozycji ogółu społeczeństwa.
accroche->[2] A [community](#topPgCommunaute) of volunteers supported by a public interest association.
accroche->[3] An invitation to build together a world of sharing and cooperation.
news What’s up on @:txt.soft? Co się dzieje z @:txt:soft?
medias->title Press Release Wzmianki prasowe
medias->intro @:txt.soft and the “@:txt.dio” campaign received some attention. Here are some extracts from our [Press release](@:link.press). @:txt:soft i kampania “@:txt.dio” dostały nieco uwagi. Tu możesz znaleźć niektóre fragmenty naszych [wzmianek prasowych](@:link.press).
medias->th1 Date Data
medias->th2 Media Media
medias->th3 Links Linki
medias->lArticle Link to the article Link do artykułu
medias->lPaywall Link to the article (subscribers) Link do artykułu (dla osób subskrybujących)
medias->lSummary Link to the summary of the issue Link do podsumowania tematu
medias->lPodcast Link to the podcast Link do podkastu
medias->lListen Link to the listening page
communaute->title A community Społeczność
communaute->desc A joyful mess Radosny rozgardiasz
communaute->text Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized. Kto stoi za @:txt.soft? Każdy, kto na jakimś etapie projektu brał w im udział. Wystarczy być chętnym.ą do promowania Otwartego oprogramowania i udzielić zezwolenia do wykorzystania swojego wkladu jako open source. To gwarantuje dodanie do wspólnoty bez ryzyka bycia ograbionym.
asso->title An association Stowarzyszenie
asso->desc A bit of cathedral