Key English Catalan
accroche->[0] A network dedicated to globally promoting “*free*” and particularly *free software*. Una invitació a construir junts un món de compartició i cooperació.
accroche->[1] Many services and innovative projects freely put at the disposal of the general public. Una [comunitat](#topPgCommunaute) de voluntaris amb el suport d’una associació d’interés públic.
accroche->[2] A [community](#topPgCommunaute) of volunteers supported by a public interest association. Molts serveis i projectes innovadors posats lliurement al servei del públic general.
accroche->[3] An invitation to build together a world of sharing and cooperation. Una xarxa dedicada a promoure globalment “*llibertat*” i particularment *software lliure*.
news What’s up on @:txt.soft? Què passa a @:txt.soft?
medias->title Press Release Comunicat de premsa
medias->intro @:txt.soft and the “@:txt.dio” campaign received some attention. Here are some extracts from our [Press release](@:link.press). @:txt.soft i la “@:txt.dio” campanya han rebut algunes atencions. Ací teniu alguns extractes del nostre [Comunicat de premsa](@:link.press).
medias->th1 Date Data
medias->th2 Media Mitjans
medias->th3 Links Enllaços
medias->lArticle Link to the article Enllaç a l’article
medias->lPaywall Link to the article (subscribers) Enllaç a l’article (subscriptors)
medias->lSummary Link to the summary of the issue Enllaç al resum del problema
medias->lPodcast Link to the podcast Enllaç al podcast
medias->lListen Link to the listening page Enllaç al mode escolta de la pàgina
communaute->title A community Una comunitat
communaute->desc A joyful mess Un bon embolic
communaute->text Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized. Qui està darrere @:txt.soft? Tot el món qui participa als nostres projectes en algun moment. Hi ha prou amb tindre entusiasme per promoure l’Open source i llicenciar les vostres contribucions com a open source. Això garanteix que serà afegit al patrimoni obert sense cap risc que ho aturem.
asso->title An association Una associació
asso->desc A bit of cathedral Un poc de catedral