Key English Catalan
communaute->title A community Una comunitat
communaute->desc A joyful mess Un bon embolic
soutenir->title Support us? Donar-nos suport?
soutenir->text @:txt.soft would be nothing without its volunteer community, but cannot operate without the support of the association which has expenses and employs @:people.employees vital employees. Our funding depends on individual donations, that means on you. [If you think we deserve it…](@:link.soutenir) @:txt.soft no seria res sense la seua comunitat de voluntaris, però no pot
operar sense el suport de l’associació la qual té despeses i contracta empleats
@:people.employees vitals. La nostra financiació depèn de les donacions individuals,
recau sobre vosaltres. [Si penses que ho mereixem…](@:link.soutenir)
logiciel->title Free software? Software lliure?
logiciel->desc [Free software](@:link.wFreeSoftware) is a software that offers and guarantees the following four liberties: usage, study, modification and copying in order to spread (free of charge or not). [Software lliure](@:link.wFreeSoftware) és software què ofereix i garanteix les següents quatre llibertats: ús, estudi, modificació i còpia amb la finalitat de difondre (sense càrrec o no).
culture->title Free Culture? Cultura Lliure?
culture->desc Ease by Internet and digitisation, “[free culture](@:link.wFreeCulture)” is a evolving culture inspired directly by free software in its spirit and licenses to promote and spread intellectuals works. Facilitat per l’Internet i la digitalització, “[cultura lliure](@:link.wFreeCulture)” és una cultura en constant evolució inspirada directament pel software lliure i el seu esperit i llicències per difondre els treballs intel·lectuals.
cloud->title Free services? Serveis lliures?
cloud->desc Code name: “@:txt.cloud” Nom en clau: “@:txt.cloud”
vrac->title Cross-disciplinary projects Projectes interdisciplinaris
vrac->desc Discussion areas, purchases, development… Espais de debat, compres, desenvolupament…