Key English Catalan
cloud->sites->agenda->title Shared agenda Agenda compartida
culture->sites->book->what Some books Alguns llibres
cloud->sites->site->title Website hosting Allotjament de webs
cloud->sites->wiki->title Wiki hosting Allotjament Viqui
cloud->sites->git->title Host free code Allotjar codi lliure
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. Amb @:txt.agenda pots crear calendaris personals i professionals, la agenda
per una sala o les activitats de la teua organització, i compartir-les lliurement.
Pots romandre propietari de la teua informació i tu tries amb qui, on i quan
la mostres.
cloud->sites->link->desc With @:txt.link, you can shorten long URLs. On social networks or microblogging platforms, a shorter link saves space and is more clear. Amb @:txt.link, pots acurtar URLs llargues. A les xarxes socials o plataformes
de microblogging, un enllaç curt estalvia espai i és més clar.
cloud->sites->notes->desc With @:txt.notes you can take and store notes, images, links… and even files; and synchronise them across all your devices (or share them with your friends). Amb @:txt.notes pots pendre i guardar notes, imatges, enllaços… i també
fitxers; i sincronitzar-los a tots els teus dispositius ( o compartir-los
amb els teus amics).
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Amb un llapis USB (o qualsevol altre dispositiu mòbil) empra més de cent
programes lliures per telèfon, per Windows, prova i instal·la una
distribució GNU/Linux o tin accés offline a la Viquipèdia en francès.
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Anem a escriure junts al mateix document amb una interfície col·laborativa
d’edició online. No es requereix registre, tria un nom d’usuari, un color
i endavant!
cloud->sites->calc->what Calculate Calcula
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 Campanya 2014-2017
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 Campanya 2017-2020
cloud->sites->git->what Code Codi
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Columna setmanal de Libre i el software de libre. Debat, comentaris públics,
moltes traduccions i notícies sobre els anuncis de totes les activitats de
la xarxa @:txt.soft.
cloud->sites->link->what Sharing Compartint
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Computació lliure al núvol? És possible!
cloud->sites->team->title Collaborative communication Comunicació col·laborativa
communaute->title Free community Comunitat lliure
cloud->sites->carte->what Mapping Creació de mapes