Key English Catalan
cloud->sites->calc->title A collaborative spreadsheet Una fulla de càlcul col·laborativa
logiciel->sites->libre->what A Directory Una guia
logiciel->sites->pack->what A distributor Un distribuïdor
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Un DVD carregat amb el millor software per a Windows, Mac i GNU/Linux
(distros incloses) però també amb la millor cultura lliure (textos,
fotos, audio i videos). Tambñe disponible com a Edició Especial d’Escola
cloud->sites->mindmap->desc A fluid and intuitive interface to create mind maps easily from inside your browser. Particularly relevant for brainstorming or note taking. Una interfície fluida i intuitiva per crear mapes mentals fàcilment des
d’el teu navegador. Particularment relevant per fer plujes d’idees i prendre
notes.
vrac->sites->colibri->what A forum Un fòrum
communaute->desc Are you free tonight? Estàs lliure aquesta nit?
vrac->sites->evl->what A shop Una tenda
cloud->sites->forms->what Ask questions Fes preguntes
logiciel->sites->key->what A USB thumb drive Un dispositiu USB
culture->sites->book->title Betting on free books L’aposta pels llibres lliures
vrac->title Bulk free Volums massius
cloud->sites->calc->what Calculate Calcula
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 Campanya 2014-2017
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 Campanya 2017-2020
cloud->sites->git->what Code Codi
cloud->sites->team->title Collaborative communication Comunicació col·laborativa
culture->sites->lang->title Collaborative translation Traducció col·laborativa
cloud->sites->carte->title Creat custom maps Crea mapes personalitzats
cloud->sites->slides->title Create and share slideshows Crea i comparteix presentacions