Key English Catalan
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. Amb @:txt.agenda pots crear calendaris personals i professionals, la agenda
per una sala o les activitats de la teua organització, i compartir-les lliurement.
Pots romandre propietari de la teua informació i tu tries amb qui, on i quan
la mostres.
cloud->sites->link->desc With @:txt.link, you can shorten long URLs. On social networks or microblogging platforms, a shorter link saves space and is more clear. Amb @:txt.link, pots acurtar URLs llargues. A les xarxes socials o plataformes
de microblogging, un enllaç curt estalvia espai i és més clar.
cloud->sites->notes->desc With @:txt.notes you can take and store notes, images, links… and even files; and synchronise them across all your devices (or share them with your friends). Amb @:txt.notes pots pendre i guardar notes, imatges, enllaços… i també
fitxers; i sincronitzar-los a tots els teus dispositius ( o compartir-los
amb els teus amics).
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Anem a escriure junts al mateix document amb una interfície col·laborativa
d’edició online. No es requereix registre, tria un nom d’usuari, un color
i endavant!
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Columna setmanal de Libre i el software de libre. Debat, comentaris públics,
moltes traduccions i notícies sobre els anuncis de totes les activitats de
la xarxa @:txt.soft.
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Computació lliure al núvol? És possible!
communaute->title Free community Comunitat lliure
culture->title Free cultures Cultures lliures
vrac->sites->evl->desc The marketplace for physical @:txt.soft products: @:txt.key, @:txt.book, @:txt.dvd but also goodies and t-shirts. El mercat per productes @:txt.soft físics : @:txt.key, @:txt.book, @:txt.dvd
però també productes promocionals i samarretes.
communaute->desc Are you free tonight? Estàs lliure aquesta nit?
culture->desc Extending the scope of open source Expandint l’abast de l’open source
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them. Framacarte et permet dibuixar, etiquetar, acolorir, anotar mapes de [OpenStreetMap](@:link.wOSM)
per mostrar-los a la teua web o imprimir-los.
vrac->desc Unclassifiable but not badly classified! Inclassificable però no classificat malament!
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Llibertat, Igualtat, Fraternitat
vrac->sites->docs->desc To know everything on the use of the online services that we offer and to learn through our different guides how to gain in autonomie. Per saber tot sobre l’ús dels serveis en línia que oferim i per aprendre
mitjançant les nostres diferents guies per guanyar autonomia.
cloud->title Free services Serveis lliures
logiciel->title Free software Software lliure
vrac->sites->colibri->desc Do you have any questions? We (might) have an answer! “If you do not know, ask. If you know, share”. @:txt.colibri is a place where we can share information about Open source. Tens alguna pregunta? Nosaltres (podríem) tindre una resposta! “Si no
saps, pregunta. Si saps, comparteix”. @:txt.colibri és un lloc on podem compartir
informació sobre Open source.
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Tradueix conjuntament, principalment d’anglès a francès, amb un sentiment
de comunitat i aprofitant el poder de l’Internet i la bona voluntat dels seus
habitants. Pot consistir en articles, subtítols o inclòs llibres sencers!
cloud->sites->bag->desc @:txt.bag allows you to save articles which you do not have time to read now. @:txt.bag et permet guardar articles què no tingues temps per llegir
al moment.