Key English Catalan
logiciel->sites->pack->desc @:txt.pack is a handy tool to pick the best free software for Window’s most recent version.<br />You select the software you want and all the programs are installed in a single convenient step! @:txt.pack és una eina pràctica per seleccionar el millor software lliure
per la versió més recent de Windows. <br />Tu tries el software que vols i
tots els programes són instal·lats en una única i convenient passa!
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Columna setmanal de Libre i el software de libre. Debat, comentaris públics,
moltes traduccions i notícies sobre els anuncis de totes les activitats de
la xarxa @:txt.soft.
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Tradueix conjuntament, principalment d’anglès a francès, amb un sentiment
de comunitat i aprofitant el poder de l’Internet i la bona voluntat dels seus
habitants. Pot consistir en articles, subtítols o inclòs llibres sencers!
culture->sites->tube->desc Videos in French (or with French subtitles) about free software and Open source in general. Interviews, conferences, documentaries, tv broadcasts… to get informed but also to inform others. Videos en francès (o amb subtítols en francès) sobre el software lliure
i l’Open source en general. Entrevistes, conferències, documentals, emissions
de tv… per estar informats però també per informar els altres.
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. @:txt.games és una recopilació de jocs lliures, alguns d’ells online
o en PC, tablet, els quals no requereixen cap instal·lació.
culture->sites->minetest->desc @:txt.minetest is a server for the Minetest game, a “sandbox game” in which you build and decompose blocks to modify it and with which you can build your own educational apps. @:txt.minetest és un servidor pel joc Minetest, un “joc sandbox” al qual
pots construir i descompondre blocs per modificar-ho tot i amb el qual pots
construir les teues apps educacions pròpies.
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Anem a escriure junts al mateix document amb una interfície col·laborativa
d’edició online. No es requereix registre, tria un nom d’usuari, un color
i endavant!
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. @:txt.calc ésper les fulles de càlcul el que @:txt.pad és per l’edició
de text, treballem conjuntament amb el mateix document d’una forma senzilla
i col·laborativa.
cloud->sites->forms->desc @:txt.forms allows you to create the questionaires that you need, whether it’s in an education, family or community context. Create your questions based on your needs, using multiple choice or free text field forms. @:txt.forms et permet crear els questionaris que necessites, ja siga
en un context educacional, familiar o de comunitat. Crea les teues preguntes
basades en les teues encessitats, emprant múltiple-opció o quadres de text
lliures.
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. Amb @:txt.agenda pots crear calendaris personals i professionals, la agenda
per una sala o les activitats de la teua organització, i compartir-les lliurement.
Pots romandre propietari de la teua informació i tu tries amb qui, on i quan
la mostres.
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. @:txt.date és com Doodle, però lliure. Res és més simple que crear una
cita o una enquesta amb registre i convidar els teus associats.
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not. @:txt.board és un projecte col·laboratiu i un gestor de tasques, emprant
el sistema Kanban. El seu sistema visual fa que siga molt fàcil sentir-se
com a casa, estigues acostumat a aquest tipus d’eines o no.
cloud->sites->mindmap->desc A fluid and intuitive interface to create mind maps easily from inside your browser. Particularly relevant for brainstorming or note taking. Una interfície fluida i intuitiva per crear mapes mentals fàcilment des
d’el teu navegador. Particularment relevant per fer plujes d’idees i prendre
notes.
cloud->sites->slides->desc @:txt.slides allows you to create directly on line a slideshow or a presentation, to view it with a simple internet connection, and to share it. @:txt.slides et permet crear directament presentacions online, per veure-les
amb una simple conexió a internet, i per compartir-les.
cloud->sites->sphere->desc @:txt.sphere is a free social network based on the decentralised Diaspora software. Find your friends on @:txt.sphere – or other Diaspora pods – and discuss with them without being tracked. @:txt.sphere és una xarxa social lliure basada en el software descentralitzat
Diaspora. Troba els teus amics a @:txt.sphere– o a altres nuclis Diaspora
i xerra amb ells sense ser rastrejat.
cloud->sites->piaf->desc @:txt.piaf is a **microblogging** libre service, based on the decentralized Mastodon software. Find your friends on @:txt.piaf - or other instances Mastodon, GNU Social, Friendica - and exchange with them without being tracked. @:txt.piaf és un servei lliure **microblogging*, basat en el software
descentralitzat Mastodon. Troba els teus amics a @:txt.piaf - o a altres instàncies
de Mastodon, GNU Social, Friendica i comparteix amb ells sense ser rastrejat.
cloud->sites->team->desc @:txt.team is a free ** chat ** service which allows for team collaboration, notifications, conversations history and research. @:txt.team és un servei lliure de **xat** què permet col·laboració en
equip, notificacions, historial de conversa i recerca.
cloud->sites->listes->desc @:txt.listes allows you to create email lists: anyone subscribed to your list can receive the emails which are sent to the list, and participate in turn. It’s up to you to decide if this list is public, semi-private or private. @:txt.listes et permet crear llistes d’email: qualsevol subscriptor a
la teua llista pot rebre els correus què són enviats a la llista, i també
participar. Tu tries si la llista és pública, semi-privada o privada.
cloud->sites->talk->desc @:txt.talk lets you chat with your friends without any need for complex software installation or registration. It all happens directly between you and your friends, from your web browser. @:txt.tlk et permet xatejar amb els teus amics sense cap necessitat d’instal·lar
software complex ni registrar-se. Tot ocorreix directament entre tu i els
teus amics, des d’el teu navegador.
cloud->sites->vox->desc @:txt.vox helps you to make group-based decisions. Start a discussion, share ideas, come to an agreement. Every decision has a clear deadline, so you can be sure to decide on time. @:txt.vox t’ajuda a crear decisions grupals. Comença una conversa, comparteix
idees, arriba a un acord. Cada decisió té una data límit, així que pots
asegurar-te de deicidir a temps.