Key English Catalan
communaute->title Free community Comunitat lliure
communaute->desc Are you free tonight? Estàs lliure aquesta nit?
logiciel->title Free software Software lliure
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Llibertat, Igualtat, Fraternitat
culture->title Free cultures Cultures lliures
culture->desc Extending the scope of open source Expandint l’abast de l’open source
cloud->title Free services Serveis lliures
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Computació lliure al núvol? És possible!
vrac->title Bulk free Volums massius
vrac->desc Unclassifiable but not badly classified! Inclassificable però no classificat malament!