Key English Catalan
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. Amb @:txt.agenda pots crear calendaris personals i professionals, la agenda
per una sala o les activitats de la teua organització, i compartir-les lliurement.
Pots romandre propietari de la teua informació i tu tries amb qui, on i quan
la mostres.
cloud->sites->link->desc With @:txt.link, you can shorten long URLs. On social networks or microblogging platforms, a shorter link saves space and is more clear. Amb @:txt.link, pots acurtar URLs llargues. A les xarxes socials o plataformes
de microblogging, un enllaç curt estalvia espai i és més clar.
cloud->sites->notes->desc With @:txt.notes you can take and store notes, images, links… and even files; and synchronise them across all your devices (or share them with your friends). Amb @:txt.notes pots pendre i guardar notes, imatges, enllaços… i també
fitxers; i sincronitzar-los a tots els teus dispositius ( o compartir-los
amb els teus amics).
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Anem a escriure junts al mateix document amb una interfície col·laborativa
d’edició online. No es requereix registre, tria un nom d’usuari, un color
i endavant!
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Columna setmanal de Libre i el software de libre. Debat, comentaris públics,
moltes traduccions i notícies sobre els anuncis de totes les activitats de
la xarxa @:txt.soft.
vrac->sites->evl->desc The marketplace for physical @:txt.soft products: @:txt.key, @:txt.book, @:txt.dvd but also goodies and t-shirts. El mercat per productes @:txt.soft físics : @:txt.key, @:txt.book, @:txt.dvd
però també productes promocionals i samarretes.
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them. Framacarte et permet dibuixar, etiquetar, acolorir, anotar mapes de [OpenStreetMap](@:link.wOSM)
per mostrar-los a la teua web o imprimir-los.
vrac->sites->docs->desc To know everything on the use of the online services that we offer and to learn through our different guides how to gain in autonomie. Per saber tot sobre l’ús dels serveis en línia que oferim i per aprendre
mitjançant les nostres diferents guies per guanyar autonomia.
vrac->sites->colibri->desc Do you have any questions? We (might) have an answer! “If you do not know, ask. If you know, share”. @:txt.colibri is a place where we can share information about Open source. Tens alguna pregunta? Nosaltres (podríem) tindre una resposta! “Si no
saps, pregunta. Si saps, comparteix”. @:txt.colibri és un lloc on podem compartir
informació sobre Open source.
culture->sites->lang->desc Translate together, mainly from English to French, with a sense of community and leveraging the power of the Internet and good will of its inhabitants. It can consist of articles, subtitles or even entire books! Tradueix conjuntament, principalment d’anglès a francès, amb un sentiment
de comunitat i aprofitant el poder de l’Internet i la bona voluntat dels seus
habitants. Pot consistir en articles, subtítols o inclòs llibres sencers!
cloud->sites->bag->desc @:txt.bag allows you to save articles which you do not have time to read now. @:txt.bag et permet guardar articles què no tingues temps per llegir
al moment.
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not. @:txt.board és un projecte col·laboratiu i un gestor de tasques, emprant
el sistema Kanban. El seu sistema visual fa que siga molt fàcil sentir-se
com a casa, estigues acostumat a aquest tipus d’eines o no.
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. @:txt.calc ésper les fulles de càlcul el que @:txt.pad és per l’edició
de text, treballem conjuntament amb el mateix document d’una forma senzilla
i col·laborativa.
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. @:txt.date és com Doodle, però lliure. Res és més simple que crear una
cita o una enquesta amb registre i convidar els teus associats.
cloud->sites->drive->desc @:txt.drive allows you to store your files online, synchronize them between your PCs, mobile devices… and share them with whoever you want. @:txt.drive et permet emmagatzemar els teus fitxers online, sincronitzar-los
entre els teus PCs, dispositius mòbils… i llavors compartir-los amb qui
vulgues.
cloud->sites->forms->desc @:txt.forms allows you to create the questionaires that you need, whether it’s in an education, family or community context. Create your questions based on your needs, using multiple choice or free text field forms. @:txt.forms et permet crear els questionaris que necessites, ja siga
en un context educacional, familiar o de comunitat. Crea les teues preguntes
basades en les teues encessitats, emprant múltiple-opció o quadres de text
lliures.
culture->sites->games->desc @:txt.games is a compilation of free games, some of them online or on PC, tablet, which do not require any installation. @:txt.games és una recopilació de jocs lliures, alguns d’ells online
o en PC, tablet, els quals no requereixen cap instal·lació.
cloud->sites->git->desc @:txt.git is a tool for developers. It can host your open source software projects and allows users to work on it collaboratively. @:txt.git és una eina per desenvolupadors. Pot allotjar els teus projectes
de software open source i permet als usuaris treballar amb ell de forma col·laborativa.
cloud->sites->listes->desc @:txt.listes allows you to create email lists: anyone subscribed to your list can receive the emails which are sent to the list, and participate in turn. It’s up to you to decide if this list is public, semi-private or private. @:txt.listes et permet crear llistes d’email: qualsevol subscriptor a
la teua llista pot rebre els correus què són enviats a la llista, i també
participar. Tu tries si la llista és pública, semi-privada o privada.
culture->sites->minetest->desc @:txt.minetest is a server for the Minetest game, a “sandbox game” in which you build and decompose blocks to modify it and with which you can build your own educational apps. @:txt.minetest és un servidor pel joc Minetest, un “joc sandbox” al qual
pots construir i descompondre blocs per modificar-ho tot i amb el qual pots
construir les teues apps educacions pròpies.