Key English Catalan
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. Amb @:txt.agenda pots crear calendaris personals i professionals, la agenda
per una sala o les activitats de la teua organització, i compartir-les lliurement.
Pots romandre propietari de la teua informació i tu tries amb qui, on i quan
la mostres.
cloud->sites->bag->desc @:txt.bag allows you to save articles which you do not have time to read now. @:txt.bag et permet guardar articles què no tingues temps per llegir
al moment.
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not. @:txt.board és un projecte col·laboratiu i un gestor de tasques, emprant
el sistema Kanban. El seu sistema visual fa que siga molt fàcil sentir-se
com a casa, estigues acostumat a aquest tipus d’eines o no.
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. @:txt.calc ésper les fulles de càlcul el que @:txt.pad és per l’edició
de text, treballem conjuntament amb el mateix document d’una forma senzilla
i col·laborativa.
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them. Framacarte et permet dibuixar, etiquetar, acolorir, anotar mapes de [OpenStreetMap](@:link.wOSM)
per mostrar-los a la teua web o imprimir-los.
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. @:txt.date és com Doodle, però lliure. Res és més simple que crear una
cita o una enquesta amb registre i convidar els teus associats.
cloud->sites->drive->desc @:txt.drive allows you to store your files online, synchronize them between your PCs, mobile devices… and share them with whoever you want. @:txt.drive et permet emmagatzemar els teus fitxers online, sincronitzar-los
entre els teus PCs, dispositius mòbils… i llavors compartir-los amb qui
vulgues.
cloud->sites->forms->desc @:txt.forms allows you to create the questionaires that you need, whether it’s in an education, family or community context. Create your questions based on your needs, using multiple choice or free text field forms. @:txt.forms et permet crear els questionaris que necessites, ja siga
en un context educacional, familiar o de comunitat. Crea les teues preguntes
basades en les teues encessitats, emprant múltiple-opció o quadres de text
lliures.
cloud->sites->git->desc @:txt.git is a tool for developers. It can host your open source software projects and allows users to work on it collaboratively. @:txt.git és una eina per desenvolupadors. Pot allotjar els teus projectes
de software open source i permet als usuaris treballar amb ell de forma col·laborativa.
cloud->sites->link->desc With @:txt.link, you can shorten long URLs. On social networks or microblogging platforms, a shorter link saves space and is more clear. Amb @:txt.link, pots acurtar URLs llargues. A les xarxes socials o plataformes
de microblogging, un enllaç curt estalvia espai i és més clar.
cloud->sites->listes->desc @:txt.listes allows you to create email lists: anyone subscribed to your list can receive the emails which are sent to the list, and participate in turn. It’s up to you to decide if this list is public, semi-private or private. @:txt.listes et permet crear llistes d’email: qualsevol subscriptor a
la teua llista pot rebre els correus què són enviats a la llista, i també
participar. Tu tries si la llista és pública, semi-privada o privada.
cloud->sites->mindmap->desc A fluid and intuitive interface to create mind maps easily from inside your browser. Particularly relevant for brainstorming or note taking. Una interfície fluida i intuitiva per crear mapes mentals fàcilment des
d’el teu navegador. Particularment relevant per fer plujes d’idees i prendre
notes.
cloud->sites->notes->desc With @:txt.notes you can take and store notes, images, links… and even files; and synchronise them across all your devices (or share them with your friends). Amb @:txt.notes pots pendre i guardar notes, imatges, enllaços… i també
fitxers; i sincronitzar-los a tots els teus dispositius ( o compartir-los
amb els teus amics).
cloud->sites->pad->desc Let’s all write together on the same document in a collaborative online editing interface. No registration required, pick a username, a color and let’s go! Anem a escriure junts al mateix document amb una interfície col·laborativa
d’edició online. No es requereix registre, tria un nom d’usuari, un color
i endavant!
cloud->sites->piaf->desc @:txt.piaf is a **microblogging** libre service, based on the decentralized Mastodon software. Find your friends on @:txt.piaf - or other instances Mastodon, GNU Social, Friendica - and exchange with them without being tracked. @:txt.piaf és un servei lliure **microblogging*, basat en el software
descentralitzat Mastodon. Troba els teus amics a @:txt.piaf - o a altres instàncies
de Mastodon, GNU Social, Friendica i comparteix amb ells sense ser rastrejat.
cloud->sites->site->desc @:txt.site allows you to easily create a website and to host it on our servers. There’s no advertising or tracking posing risk to privacy of your site’s visitors. @:txt.site et permet crear fàcilment una pàgina web i allotjar-la als
teus servidors. No hi ha publicitat ni rastreig que pose en risc la privacitat
dels visitants del teu lloc web.
cloud->sites->slides->desc @:txt.slides allows you to create directly on line a slideshow or a presentation, to view it with a simple internet connection, and to share it. @:txt.slides et permet crear directament presentacions online, per veure-les
amb una simple conexió a internet, i per compartir-les.
cloud->sites->sphere->desc @:txt.sphere is a free social network based on the decentralised Diaspora software. Find your friends on @:txt.sphere – or other Diaspora pods – and discuss with them without being tracked. @:txt.sphere és una xarxa social lliure basada en el software descentralitzat
Diaspora. Troba els teus amics a @:txt.sphere– o a altres nuclis Diaspora
i xerra amb ells sense ser rastrejat.
cloud->sites->talk->desc @:txt.talk lets you chat with your friends without any need for complex software installation or registration. It all happens directly between you and your friends, from your web browser. @:txt.tlk et permet xatejar amb els teus amics sense cap necessitat d’instal·lar
software complex ni registrar-se. Tot ocorreix directament entre tu i els
teus amics, des d’el teu navegador.
cloud->sites->team->desc @:txt.team is a free ** chat ** service which allows for team collaboration, notifications, conversations history and research. @:txt.team és un servei lliure de **xat** què permet col·laboració en
equip, notificacions, historial de conversa i recerca.