Key English Catalan
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 Campanya 2017-2020
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 Campanya 2014-2017
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Computació lliure al núvol? És possible!
cloud->sites->agenda->desc With @:txt.agenda you can create personal or professional calendas, the agenda for a hall or the activities of your organization, and share them freely. You remain master of your data, and you choose with whom, where and when they are shown. Amb @:txt.agenda pots crear calendaris personals i professionals, la agenda
per una sala o les activitats de la teua organització, i compartir-les lliurement.
Pots romandre propietari de la teua informació i tu tries amb qui, on i quan
la mostres.
cloud->sites->agenda->title Shared agenda Agenda compartida
cloud->sites->agenda->what Organise Organitza
cloud->sites->bag->desc @:txt.bag allows you to save articles which you do not have time to read now. @:txt.bag et permet guardar articles què no tingues temps per llegir
al moment.
cloud->sites->bag->title Never miss an article! Mai et perdes un article!
cloud->sites->bag->what Follow the news Segueix les notícies
cloud->sites->board->desc @:txt.board is a collaborative project and task manager, using the Kanban system. Its visual system makes it very easy to feel at home, whether you are used to this kind of tool or not. @:txt.board és un projecte col·laboratiu i un gestor de tasques, emprant
el sistema Kanban. El seu sistema visual fa que siga molt fàcil sentir-se
com a casa, estigues acostumat a aquest tipus d’eines o no.
cloud->sites->board->title Manage projects Gestiona projectes
cloud->sites->board->what Organize Organitza
cloud->sites->calc->desc @:txt.calc is to spreadsheets what @:txt.pad is to text editing, working together on the same document in a simple and collaborative way. @:txt.calc ésper les fulles de càlcul el que @:txt.pad és per l’edició
de text, treballem conjuntament amb el mateix document d’una forma senzilla
i col·laborativa.
cloud->sites->calc->title A collaborative spreadsheet Una fulla de càlcul col·laborativa
cloud->sites->calc->what Calculate Calcula
cloud->sites->carte->desc Framacarte allows you to draw, label, colour, annotate maps from [OpenStreetMap](@:link.wOSM) in order to display them on your website or print them. Framacarte et permet dibuixar, etiquetar, acolorir, anotar mapes de [OpenStreetMap](@:link.wOSM)
per mostrar-los a la teua web o imprimir-los.
cloud->sites->carte->title Creat custom maps Crea mapes personalitzats
cloud->sites->carte->what Mapping Creació de mapes
cloud->sites->date->desc @:txt.date is like Doodle, but free. Nothing is simpler than to create an appointment or a survey with registration and to invite your associates. @:txt.date és com Doodle, però lliure. Res és més simple que crear una
cita o una enquesta amb registre i convidar els teus associats.
cloud->sites->date->title Organize appointments and surveys Organitza cites i enquestes