Key English Catalan
communaute->title Free community Comunitat lliure
communaute->desc Are you free tonight? Estàs lliure aquesta nit?
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 Campanya 2014-2017
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 Campanya 2017-2020
logiciel->title Free software Software lliure
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Llibertat, Igualtat, Fraternitat
logiciel->sites->libre->what A Directory Una guia
logiciel->sites->libre->title The big directory El gran directori
logiciel->sites->libre->desc More than 1600 peices of software, tested, rated and commented on by the longest running and @:txt.soft’s debut project. Includes tutorials and comprehensive docs. Més de 1600 peces de softawre, testades, valorades i comentades pels
projecte més grans i @:txt.soft’s els projectes en debut. Inclou
tutorials i documentació completa.
logiciel->sites->key->what A USB thumb drive Un dispositiu USB
logiciel->sites->key->title Full tank of Freedom in a simple device Un recipient ple de Llibertat en un simple dispositiu
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Amb un llapis USB (o qualsevol altre dispositiu mòbil) empra més de cent
programes lliures per telèfon, per Windows, prova i instal·la una
distribució GNU/Linux o tin accés offline a la Viquipèdia en francès.
logiciel->sites->dvd->what Un DVD Un DVD
logiciel->sites->dvd->title Full tank of Freedom in a DVD Un recipient de Llibertat en un DVD
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Un DVD carregat amb el millor software per a Windows, Mac i GNU/Linux
(distros incloses) però també amb la millor cultura lliure (textos,
fotos, audio i videos). Tambñe disponible com a Edició Especial d’Escola
logiciel->sites->pack->what A distributor Un distribuïdor
logiciel->sites->pack->title Massive install Instal·lació massiva
logiciel->sites->pack->desc @:txt.pack is a handy tool to pick the best free software for Window’s most recent version.<br />You select the software you want and all the programs are installed in a single convenient step! @:txt.pack és una eina pràctica per seleccionar el millor software lliure
per la versió més recent de Windows. <br />Tu tries el software que vols i
tots els programes són instal·lats en una única i convenient passa!
culture->title Free cultures Cultures lliures
culture->desc Extending the scope of open source Expandint l’abast de l’open source