Key English Vietnamese
color->dio <b class="violet">De-google-ify</b> <b class="orange">Internet</b> <b class="violet">Internet</b><b class="orange">không-còn-google</b>
nav->translate Translate Dịch
txt->dio De-google-ify Internet Internet không-còn-google
nav->lang Language Ngôn ngữ
nav->langChange Change language Thay đổi ngôn ngữ: