Key English Catalan
short->terms->list->[2] Clause *“If it breaks, we are not obliged to repair”*: @:color.soft offers this service for free. If you lose data, through your fault or ours, sorry, but it happens. We’ll do what we can to get it back, but we assign no obligation of result. In other words, avoid trusting sensitive or important data on @:color.soft services, because if they are lost, we do not guarantee their recovery; Clàusula *“Qualsevol abús serà castigat”*: si un usuari abusa del servei, per exemple, al monopolitzar els recursos de màquina compartits, o al publicar continguts considerats irrelevants, el seu contingut o compte poden el·liminar-se sense previ avís o negociació. @:color.soft segueix éssent l’unic jutge d’aquesta noció d’ “abús” per proporcionar el millor servei possible a tots els seus usuaris. Si li pareix un discurs antidemocràtic, lliberticida o contrari a la llibertat d’expressió, consulta la clàusula anterior;
short->terms->list->[5] Clause *“Nothing is eternal”*: services can close (for example, because of a lack of funds to maintain them), they can be victims of intrusion (the “100% secure” does not exist). We encourage you to keep a copy of the data that is important to you, because @:color.soft can not be held responsible for hosting it forever. Clàusula * “La llei és la llei, i no volem acabar a pressó”*. has de respectar la llei (ja siga ben feta o tonta), per lo contrari el teu compte serà el·liminat;
short->terms->list->[1] Clause *“Thank you for being polite and respectful with your platform neighbors”*: you must respect other users by being civic-minded and politeness. If not, your content, even your account, can be deleted, without negotiation; Clàusula *“Res és etern”: els serveis poden tancar-se (per exemple, debut a la falta de fons per mantindre’ls), poden ser víctimes d’intrusions (el “100% segur” no existeix). Et recomanem que guardes una còpia de les dades que siguen importants per tu, doncs @:color.soft no es fa responsable del seu allotjament sense límit de temps.
intro ## Preamble

By using this service, you agree to the following terms.<br />
@:color.soft reserves the right to update and modify these terms from time
to time.

## Short version

([TL;DR](https://en.wiktionary.org/wiki/tl;dr) as we say :wink:)<br />
To make it easier to read, without the legal blah-blah, we offer you below
a version understandable by a normal human being.
## Preàmbul

A l’emprar aquest servei, acceptes estar subjecte als següents
termes. <br />
@:color.soft es reserva el dret d’actualitzar i modificar aquests
termes de vegada en quan.

## Versió curta

([TL;DR](https://en.wiktionary.org/wiki/tl;dr) com diem :wink:)<br />
Per a que siga més fàcil de llegir, i sense el bla bla bla legal, t’oferim
acontinuació una versió entenible per un ésser humà normal.
title Terms of Use Condicions d’ús
footer Terms of Use of the @:color.soft association’s online services,<br />version
1.0.3 of April 11, 2016.
Termes d’ús dels serveis en línia de l’associació @:color.soft, <br/>versió
1.0.3 de l’11 d’abril de 2016.