Key English Catalan
prez ## Presentation of @:txt.soft

Coming from the educational world and now turned towards popular education, @:html.soft
is above all a network of projects, of which the first, [directory @:color.libre](@:link.libre),
dates back to 2001.

These projects are run by people working together with the same desire: promote
digital freedoms.

Respect for the fundamental freedoms of users, guaranteed by legal contracts
(the [free licenses](@:link.wFreeLicense)), is at the heart of the
free software movement and ensures that the humans remain in control
of their digital tools.

@:html.soft’s goal is to offer, mainly online, a set of concrete and
practical tools to facilitate adoption:

- of free software (directory, USB sticks, installer…);
- of free cultural creations (blog, translation, publishing house…);
- of free services (more than 30 free services in the project @:html.dio).

Presented as a “gateway to the Free World”, the @:html.soft network wants
to position itself as a bridge between the free software community and the general
public.
## Presentació de @:txt.soft

Venint del món de l’educació i ara girant cap a l’educació popular,
@:html.soft és sobretot una xarxa de projectes, el primer de la qual, [directory
@:link.libre](@:link.libre), va començar l’any 2001.

Aquests projectes són portats a terme per gent que treballa junta amb un mateix
desitg: promoure les llibertats digitals
Respecte per les llibertats fonamentals dels usuaris, garantides per contractes
legals (les [llicències lliures](@:link.wFreeLicense)), són el cor del moviment
per la llibertat i garanteixen que els humans es mantenen en control de les eines
digitals.

L’objectiu de @:html.soft és oferir, principalment online, un grup d’eines
concretes i pràctiques per facilitat l’adopció de

- programari lliure (guíes, llapis USB, instal·lacions…);
- creacions de culturals lliures (blogs, traduccións, editorials…);
- serveis lliures (més de 30 serveis lliures al projecte @:html.dio).

Presentat com una “entrada al Món Lliure“, la xarxa @:html.soft vol
posicionar-se com un pont entre la comunitat lliure i el públic general.