Key English Galician
garden->md To participate in the development of the software, suggest improvements
or simply download it, go to [the development site](@:src.pad)

If you wish to install this software for your own use and thus gain in
autonomy, we help you on:
Para participar no desenvolvemento do software, suxerir melloras ou
simplemente descargalo, vai a [o sitio de desenvolvemento](@:src.pad)

Se queres instalar este software para o teu uso privado e deste xeito gañar
autonomía, podémosche axudar a:
page_info->title List of Etherpad instances Lista de instancias Etherpad
page_info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a pad from the Framapad home page. Aquí tes unha lista das instancias as que podes ser redirixido ao crear un pad desde a páxina de inicio de Framapad.
page_info->add_yourself If you are **an organization** that has the resources to host such a service and would like to be added to it, you can contact us through [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org). Se es **unha organización** que ten recursos para hospedar ditos servizos e queres engadilos a lista, podes contactar con nós en [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org).
page_info->title_pool List of the {nbinstances} recommended instances Lista das {nbinstances} instancias recomendadas
page_info->title_other List of {nbinstances} other instances Lista de {nbinstances} outras instancias
page_info->intro_other We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below. Non coñecemos as persoas que están detrás de cada instancia, polo que non te rediriximos a elas porque non coñecemos a súa política de privacidade ou a súa capacidade para xestionar moitas usuarias, aínda así incluímolas aquí embaixo.
page_info->title_specific Specific instances Instancias específicas
page_info->columns->title Instance name Nome da instancia
page_info->columns->chatons Type Tipo
page_info->columns->url URL URL
page_info->columns->country Country País
page_info->instance->type->chatons CHATONS CHATONS
page_info->instance->type->other Other Outro