The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Dutch
Created polls Aangemaakte polls
Waiting Aan het wachten
Creation date: Aanmaakdatum:
Creator of the poll Aanmaker van deze poll
Actions Acties
Admin link for the poll Admin-link naar de poll
Address Adres
%a %e %a %e
%A %e %B %Y %a %e %b %Y
%A, %B %e, %Y %A %e %B %Y
Print Afdrukken
General Algemeen
Only the poll maker can see the poll results Alleen degene die de poll aangemaakt heeft kan de resultaten zien
All comments deleted Alle opmerkingen verwijderd
All votes deleted Alle stemmen verwijderd
All voters can modify any vote Alle stemmers kunnen elke stem aanpassen
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at: Als je de software wil installeren voor eigen gebruik en zo je onafhankelijkheid wil vergroten, kunnen we je helpen op:
Once you have confirmed the creation of your poll, you will automatically be redirected to the poll's administration page. Als je het aanmaken van de poll hebt bevestigd, wordt je doorgestuurd naar de beheerpagina.
If you don't want to lose your personalized link, we can send it to you by email. Als je jouw persoonlijke link niet wilt verliezen, kunnen we deze per email verzenden.
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Als je wilt stemmen in deze poll, moet je je naam ingeven, een keuze maken en indienen door op de opslaan-knop op het einde van de lijn te klikken.