The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Dutch
Deletion date: Verwijderdatum:
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Als je wilt stemmen in deze poll, moet je je naam ingeven, een keuze maken en indienen door op de opslaan-knop op het einde van de lijn te klikken.
The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen, it is no longer possible to participate De beheerder heeft deze poll gesloten. Stemmen en opmerkingen zijn bevroren, je kunt niet meer deelnemen
The poll has expired, it will soon be deleted. De poll is verlopen, hij wordt binnenkort verwijderd.
Your vote has been saved, but please note: you need to keep this personalised link to be able to edit your vote. Je stem is opgeslagen. Je hebt deze persoonlijke link nodig om je stem te kunnen wijzigen.