English Hungarian
yyyy-mm-dd-for-humans év.hónap.nap.
yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry. A szavazata nem lett beleszámítva, mert valaki időközben szavazott, és ez ütközik a választásaival és a szavazás feltételeivel. Próbálja újra.
Your vote has been saved, but please note: you need to keep this personalised link to be able to edit your vote. A szavazata el lett mentve, de ne felejtse el megőrizni a személyre szabott hivatkozását, hogy módosítani tudja később a szavazatát.
Your reminder has been successfully sent! Az emlékeztető sikeresen elküldve!
Your poll will be automatically archived in %d days. A szavazása %d nap után automatikusan archiválva lesz.
Your poll will automatically be archived A szavazása automatikusan archiválva lesz
Your poll has been removed! A szavazása eltávolítva.
Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s. A PHP %s túl régi. Az alkalmazáshoz legalább PHP %s szükséges.
Your name Neve
Your email address Az e-mail címe
You need to enable the PHP Intl extension. Engedélyeznie kell a PHP Intl kiterjesztést.
You have to provide a password to access the poll. A szavazáshoz való hozzáféréshez meg kell adnia egy jelszót.
You have to provide a password so you can participate to the poll. A szavazásban való részvételhez meg kell adnia egy jelszót.
You haven't filled the first section of the poll creation, or your session has expired. Nem töltötte ki a szavazás létrehozásának első szakaszát, vagy lejárt a munkamenete.
You can't select more than %d dates Nem választhat ki %d dátumnál többet
You can't create a poll with hidden results with the following option: Nem hozhat létre rejtett eredményű szavazást a következő beállítással:
You can set a specific expiry date for the poll. Lejárati időt adhat meg a szavazáshoz.
You can select at most 4 months Legfeljebb 4 hónapot válaszhat
You can enable or disable the editor at will. Kedvére ki- vagy bekapcsolhatja a szerkesztőt.