The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Galician
%A, %B %e, %Y %A, %e de %B de %Y
Actions Accións
Add Engadir
Add a choice Engadir unha opción
Add a column Engadir unha columna
Add a comment to the poll Engadir un comentario na enquisa
Add a day Engadir un día
Add a link or an image Engadir unha ligazón ou unha imaxe
Add a time slot Engadir horas
added a vote.<br/>You can visit your poll at the link engadiuse un voto.<br/>Pode visitar súa enquisa na seguinte ligazón
Adding a column Engadindo unha columna
Adding vote failed Produciuse un fallo ao engadir o voto
Add range dates Engadir intervalo de datas
Address Enderezo
Administration Administración
Administrator mail address Enderezo de correo electrónico da persoa administradora
Admin link for the poll Ligazón de administración para a enquisa
%a %e %a %e
%A %e %B %Y %A %e %B %Y
after the last date of your poll. despois da última data da súa enquisa.