The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Catalan
Here is how it works: Així és com funciona:
Someone just deleted your poll "%s". Algú acaba d'eliminar la vostra enquesta «%s».
Someone just changed your poll at the following link <a href="%1$s">%1$s</a>. Algú ha canviat l'enquesta de l'enllaç següent <a href="%1$s">%1$s</a>.
Something is wrong with the format Alguna cosa està malament amb el format
Something is wrong with the format: name shouldn't have any spaces before or after Alguna cosa està malament amb el format: el nom no hauria de tenir cap espai abans ni després
Something is wrong with the format: Customized URLs should only consist of alphanumeric characters and hyphens. Alguna cosa està malament amb el format: els URL personalitzats només han de consistir en caràcters alfanumèrics i guions.
Something has gone wrong... Alguna cosa no ha anat bé...
with amb
Succeeded: Amb èxit:
This poll doesn't exist! Aquesta enquesta no existeix!
Here is the list of the polls that you manage on %s: Aquesta és la llista de les enquestes que gestioneu a %s:
This is the message to forward to the poll participants. Aquest és el missatge que es reenviarà als participants de l'enquesta.
Here is the link for editing your vote: Aquest és l'enllaç per a editar el vostre vot:
This identifier is not allowed Aquest identificador no és permès
This message should NOT be sent to the poll participants. You should keep it private. <br/><br/>You can modify your poll at the following link Aquest missatge NO l'heu d'enviar als participants de l'enquesta. Heu de mantenir-lo privat. <br/> <br/> Podeu modificar l'enquesta amb l'enllaç següent
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: Aquest programari requereix tenir el Javascript i les galetes habilitats. És compatible amb els navegadors web següents:
These fields are optional. You can add a link, an image or both. Aquests camps són opcionals. Podeu afegir un enllaç, una imatge o ambdós.
The current best choices are: Ara per ara, les opcions més votades són:
The current best choice is: Ara per ara, l'opció més votada és:
Author Autor