English Catalan
Cancel the email address edit Cancel·la l'edició de l'adreça electrònica
Cancel the expiration date edit Cancel·la l'edició de la data de venciment
Cancel the name edit Cancel·la l'edició del nom
Cancel the rules edit Cancel·la l'edició de les regles
Cancel the title edit Cancel·la l'edició del títol
Can't create an empty column. No es pot crear una columna buida.
Can't create the config.php file in '%s'. No es pot crear el fitxer config.php a «%s».
CeCILL-B license Llicència CeCILL-B
Change language Canvia la llengua
Change the poll Canvia l'enquesta
Chart Gràfic
Check again Comprova-ho una altra vegada
Choice Elecció
Choice added S'ha afegit una opció
Choose dates for your poll Tria dates per a l'enquesta
Classic Clàssic
Clean URL Neteja l'URL
Close Tanca
Collect the emails of the polled users for the choice Recopila els correus electrònics dels usuaris enquestats per a l'elecció
Collect voters' email addresses Recull les adreces de correu electrònic dels votants