English Catalan
You already voted Ja heu votat
You are in the poll creation section. Sou a la secció de creació d'enquestes.
You can add a new scheduling date to your poll. Podeu afegir una altra data de programació a l'enquesta.
You can add or remove additional days and times with the buttons Podeu afegir o treure dies i hores addicionals amb els botons
You can add or remove choices with the buttons Podeu afegir o eliminar opcions amb els botons
You can enable or disable the editor at will. Podeu habilitar o deshabilitar l'editor a voluntat.
You can select at most 4 months Podeu seleccionar com a màxim 4 mesos
You can set a specific expiry date for the poll. Podeu establir una data de venciment específica de l'enquesta.
You can't create a poll with hidden results with the following option: No podeu crear una enquesta amb resultats ocults amb la següent opció:·
You can't select more than %d dates No podeu seleccionar més de %d dates
You haven't filled the first section of the poll creation, or your session has expired. No heu omplert la primera secció de la creació de l'enquesta, o la sessió ha expirat.
You have to provide a password so you can participate to the poll. Cal que proporcioneu una contrasenya perquè pugeu participar en l'enquesta.
You have to provide a password to access the poll. Cal que proporcioneu una contrasenya per a accedir a l'enquesta.
You need to enable the PHP Intl extension. Cal que habiliteu l'extensió de PHP Intl.
Your email address La vostra adreça de correu electrònic
Your name El vostre nom
Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s. La vostra versió PHP (%s) és massa vella. Aquesta aplicació necessita almenys PHP %s.
Your poll has been removed! S'ha eliminat l'enquesta!
Your poll will automatically be archived L'enquesta s'arxivarà automàticament
Your poll will be automatically archived in %d days. L'enquesta s'arxivarà automàticament d'aquí a %d dies.