The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Catalan
All comments deleted S'han suprimit tots els comentaris
All voters can modify any vote Tots els votants poden modificar qualsevol vot
All votes deleted S'han suprimit tots els vots
Alternative text Text alternatiu
and add a new column with i afegeix una columna nova amb
Anyone will be able to see your email address after you voted Qualsevol persona podrà veure la vostra adreça de correu electrònic després que hàgiu votat
Application name Nom de l'aplicació
As poll administrator, you can change all the lines of this poll with this button Com a administrador, podeu canviar totes les línies d'aquesta enquesta amb aquest botó
Author Autor
Back Enrere
Back to administration Torna a l'administració
Back to step 2 Torna al pas 2
Back to the homepage of Torna a la pàgina d'inici de
Back to the poll Torna a l'enquesta
Best choice Millor elecció
Best choices Millors eleccions
%B %Y %B %Y
By defining an identifier that can facilitate access to the poll for unwanted people. It is recommended to protect it with a password. Si definiu un identificador per a l'enquesta, podríeu facilitar-hi l'accés per a persones no desitjades. Es recomana protegir-la amb una contrasenya.
Cancel Cancel·la
Cancel the description edit Cancel·la l'edició de la descripció